Мета курсу – ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями й методологічними засадами видавничої справи й редагування; набуття студентами теоретичних і практичних навичок для роботи  редактором у сучасній структурі ЗМІ та реклами.

Завданнями курсу є ознайомлення студентів із:
-особливостями структури й  організації роботи новітнього видавництва, редакції;
-основними етапами редакційно-видавничого процесу;
-особливостями коректури;
-маркетингом і менеджментом у редакторсько-видавничій діяльності;
-загальною методикою роботи редактора з рукописом друкованого видання.

Студент повинен знати:

- законодавчу базу України щодо видавничої справи та редагування;

- типологію  видів видавничої продукції за головними критеріями;

- норми редагування різних видів видань;

- змістову структуру різних видів видавничої продукції;

- національні й міжнародні видавничі стандарти та правила їхнього застосування;

- фахові вимоги до представників редакторських професій і функціональні обов’язки працівників видавництв та редакцій;

- особливості роботи редактора на всіх етапах редакційно-видавничого процесу;

- види редагування та особливості редакторської підготовки складових тексту позатекстових елементів;

- складові системи продажу друкованих видань у ринкових умовах;

- договірну систему у видавничій справі;

- типову структуру витрат на підготовку і випуск конкретного видання

уміти:

- застосовувати основні положення законодавчих актів щодо видавничої справи у діяльності редактора, видавця;

- структурувати конкретне видання за змістовою, вступною та заключною частинами видання;

- вводити різними способами цитати в текст;

- редагувати різні види видань;

- робити коректуру текстівКредити: 3