Метою викладання дисципліни є забезпечення професійної підготовки студентів і полягає у формуванні у майбутніх фахівців системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин на основі вивчення закономірностей взаємодії національних економік та міжнародних економічних організацій у сферах міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав в сучасних умовах глобалізації.

Завдання дисципліни - формування у майбутніх фахівців системи знань про основні форми МЕВ (міжнародну торгівлю, міжнародний рух капіталів, валютно-фінансові та кредитні відносини, науково-технологічний обмін, міжнародну міграцію робочої сили тощо), сучасні форми активізації МЕВ (вільні економічні зони, транснаціональні корпорації); визначення місця і ролі України в міжнародних економічних відносинах, перспективи участі країни в світогосподарських зв’язках.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати : - основні риси та структуру світового господарства; - структуру міжнародних економічних відносин; - міжнародні валютні відносини; - стан і перспективи сучасних інтеграційних процесів; - суть міжнародного бізнесу. вміти : - аналізувати економічні відносини України з країнами міжнародного співтовариства; - аналізувати дію економічних законів на міжнародному рівні; - визначати показники обсягів, динаміки, результативності та ефективності міжнародних торговельних, інвестиційних, валютно- фінансових відносин на різних рівнях господарювання; - аналізувати стан зовнішньо-торгівельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестеційної політики України та країн світу; - проводити порівняльний аналіз щодо загроз та переваг для вітчизняних підприємств при виході на різні сегменти міжнародних товарних, фінансових, валютних ринків.


Кредити: 3