Зовнішньоекономічна політика лежить в основі економічної інтеграції країн світу і є ключовим фактором, що забезпечує конкурентоспроможність інтеграційних об`єднань  як єдиного економічного блоку. Вона являє собою унікальний досвід інтеграційної взаємодії і відрізняється різноманітністю інструментів регулювання і специфікою їх застосування щодо окремих груп країн.

Метою викладання дисципліни є забезпечення професійної підготовки студентів і полягає у формуванні у майбутніх фахівців системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану зовнішньоторговельної, грошово-кредитної,  валютної та фіскальної політики угруповань країн світу на основі вивчення закономірностей взаємодії національних економік та міжнародних економічних організацій у сферах міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав в сучасних умовах глобалізації.

Завдання дисципліни - формування у майбутніх фахівців системи знань про основні види міжнародної політики, сучасні форми реалізації основних видів економічної політики; визначення місця і ролі обраних інтеграційних угруповань в міжнародних економічних відносинах, перспективи участі країн в світогосподарських зв’язках.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати : - основні види інструменти міжнародної політики економічних угруповань; -теоретичні підходи до аналізу зовнішньоторговельної, валютної, монетарної та фіскальної політики угруповань; -концептуальні рамки аналізу зовнішньоторговельної, валютної, монетарної та фіскальної політики угруповань; - методологію аналізу зовнішньоторговельної, валютної, монетарної та фіскальної політики угруповань; принципи та пріоритети зовнішньоторговельної, валютної, монетарної та фіскальної політики угруповань.


Кредити: 3