Плани практичних занять

ІМІДЖУВАННЯ ВИДАВНИЧИХ СТРУКТУР

 

І модуль (12 годин):

 

Заняття 1

Словник. Інтерактивна робота

(2 години)


Заняття 2.

Тема 1. Формування іміджу у соціокультурному контексті

(2 години)

1. Теоретична база: загальне поняття іміджу як комунікативної одиниці, його основні завдання та види. 

2. Історичний аспект: особливості впливу соціально-економічних факторів на формування привабливого образу людини, структури, суспільства.

3. Науковий підхід: думки Н. Макіавелі, Е. Бернайза, У. Ліппмана, Г. Лебона та інших світових вчених.

4. Міждисциплінарність іміджології.

Починати роботу над опрацюванням теоретичних питань слід з таких джерел:

1. Вергун Д. Соціокультурні контексти функціонування іміджу / Д. Вергун // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – С. 38-40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://apfs.in.ua/v6_2015/11.pdf.

2. Горчакова В. Имиджелогия. Теория и практика : учебное пособие для студентов вузов / В. Горчакова. – М. : ЮНИТА-ДАНА, 2012. – 335 с.

3. Дмитренко М. Імідж як базова категорія корпоративної культури / М. Дмитренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2014. – № 56. – С. 162-171 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/ znpgvzdia_ 2014_56_19.pdf.

4. Спичева Д. Феномен имиджа в современных научных исследованиях / Д. Спичева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // pr.tsu.ru/articles/139.

5. Почепцов Г. Имиджелогия / Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2007. – 704 с.

6. Примак Т.  Паблік рилейшинз у бізнесі : навчальний посібник / Т. Примак. –  К. : КНЕУ, 2006. – С. 107-115 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ubooks.com.ua/books/00049/inx47.php.

7. Ромат Е. Позиционирование как маркетинговая технология / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2005. – №5-6. – С. 26-31.

8. Татаринова Н. О понятии «имидж» и его отличии от сходных с ним понятий «образ», «репутация», «стереотип» / Н. Татаринова // Филологические науки. Серия «Вопросы теории и практики». – 2009. – № 2. – С. 252–255.

9. Шавкун І., Дибчинська Я. Формування іміджу організації : навчальний посібник [для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Менеджмент»] / І. Шавкун, Я. Дибчинська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 111 с.

Завдання:

Запропонувати та обгрунтувати схему зв'язку іміджології з іншими науками.

Оцінювання:

5 балів за якісну теоретичну підготовку та 4 бали за повноцінно виконане  завдання.

 

Заняття 3-4

Тема 2. Основи іміджування організації

(4 години)

1. Необхідність соціальної орієнтації бізнесу у ринкових умовах. Використання зв’язків з громадськістю, корпоративної реклами, благодійності тощо.

2. Складові іміджу організації, їх актуалізація залежно від специфіки структури:

- імідж товару або послуги (характеристики глобального сприйняття товару);

- імідж споживачів (детермінанти стилю життя клієнтів);

- внутрішній імідж організації (корпоративна культура та психологічний клімат);

- імідж засновника та основних керівників організації (зовнішність, соціальний статус, поведінка, професійна компетентність, контекст);

- імідж персоналу (ознаки професійності співробітників);

- візуальний імідж організації (зовнішня атрибутика діяльності);

- соціальний імідж організації;

- бізнес-імідж комерційної структури (ділова репутація, активність на ринку тощо).

3. Виробничо-економічний, маркетинговий та менеджерський підходи до формування корпоративного іміджу.

4. Особливості суспільного сприйняття іміджу комерційної структури.

Починати роботу над опрацюванням теоретичних питань слід з таких джерел:

1. Бондаренко С., Ліфар К. Імідж організації : сутність, зміст та основні етапи формування / С. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knutd.edu.ua/publications/pdf/TD/2014-2/Bondarenko2015060410.pdf.

2. Горчакова В. Имиджелогия. Теория и практика : учебное пособие для студентов вузов / В. Горчакова. – М. : ЮНИТА-ДАНА, 2012. – 335 с.

3. Дмитренко М. Імідж як базова категорія корпоративної культури / М. Дмитренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2014. – № 56. – С. 162-171 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/ znpgvzdia_ 2014_56_19.pdf.

4. Дуднєва Ю. Структура та фактори формування внутрішнього іміджу організації / Ю. Дуднєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2010/7/Dydneva.pdf.

5. Ефективна рекламна діяльність: як зробити своє ім'я відомим [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.mipmagazine.com.ua.

6. Кондрико А., Кондратенко Ю. Засоби формування іміджу підприємства на сторінках регіонального періодичного видання / А. Кондрико // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 134-138.

7. Корпоративний імідж в системі культурного сценарію діяльності [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://nebotan.info/corporative/ image.php.

8. Костюк Г., Сторожук В. Формування позитивного іміджу підприємства / Г. Костюк // Вісник КНУДТ. – 2014. – № 1. – С. 176-181 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://knutd.edu.ua/publications/pdf/ Visnyk/2014-1/176-181.pdf.

9. Почепцов Г. Имиджелогия / Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2007. – 704 с.

10. Семенчук Т., Гера О. Сучасна модель формування іміджу організації / Семенчук Т. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія. Економічні науки. – 2014. – Випуск 7. – Частина. 3. – С. 178-181 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/ economic_07/156.pdf.

11. Ромат Е. Позиционирование как маркетинговая технология / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2005. – № 5-6. – С. 26-31.

12. Химич І. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І. Химич // Економічна наука. Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 59-61 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/9_2009/20.pdf.

13. Шавкун І., Дибчинська Я. Формування іміджу організації : навчальний посібник [для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Менеджмент"] / І. Шавкун, Я. Дибчинська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 111 с.

Завдання:

Проаналізувати усі складові іміджу будь-якої відомої світової чи української комерційної організації, подумати над причинами виявленої пріоритетності.

Оцінювання:

5 балів за якісну теоретичну підготовку та 4 бали за повноцінно виконане  завдання.

 

Заняття 5-6

Тема 3. Засоби формування іміджу організації

(4 години)

1. Фірмовий стиль та його атрибутика (товарний знак, фірмовий блок, логотип, колірна гама, шрифт, слоган, ділова документація тощо).

2. Візуальні засоби (пакування товарів, оформлення офісів, магазинів).

3. Оригінал-макети.

4. Вербальні засоби (добір лексики, стилістика; позитивні та негативні аспекти безпосередньої/опосередкованої взаємодії з людьми).

5. Рекламна діяльність.

6. PR-заходи.

7. Вимоги до представництва в Інтернеті.

8. Інші засоби.

Починати роботу над опрацюванням теоретичних питань слід з таких джерел:

1. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві : психологія, технології, техніка паблік рилейшнз / В. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://studentbooks.com.ua/content/view/1028/42.

2. Бондаренко С., Ліфар К. Імідж організації : сутність, зміст та основні етапи формування / С. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knutd.edu.ua/publications/pdf/TD/2014-2/Bondarenko2015060410.pdf.

3. Глухенька Н. Значення засобів PR для створення корпоративного іміджу / Н. Глухенька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/gluhenka-n-v-znachennya-zasobiv-pr-dlya-stvorennya-korporativnogo-imidzhu/

4. Ефективна рекламна діяльність: як зробити своє ім'я відомим [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.mipmagazine.com.ua.

5. Семенчук Т., Гера О. Сучасна модель формування іміджу організації / Семенчук Т. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія. Економічні науки. – 2014. – Випуск 7. – Частина. 3. – С. 178-181 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/ economic_07/156.pdf.

6. Теребус О. PR у системі масових комунікацій / О. Теребус // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2010. – Розділ ІІ. Журналістика. – № 21. – С. 188-191 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4016/3/Terebus. pdf.

7. Харитонова В., Бабакіна А. Веб-сайт як динамічна складова формування іміджу шляхом відповідності константам фірмового стилю / В. Харитонова // Системний аналіз та інформаційні технології у науках про природу та суспільство. – 2012. – № 1-2. – С. 170-175 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/19737/1/C3_07_ Kharitonova.pdf.

8. Химич І. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І. Химич // Економічна наука. Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 59-61 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/9_2009/20.pdf.

9. Шавкун І., Дибчинська Я. Формування іміджу організації : навчальний посібник [для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Менеджмент"] / І. Шавкун, Я. Дибчинська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 111 с.

Завдання:

1) дослідити фірмовий стиль та візуальні засоби формування іміджу будь-якої відомої світової чи української комерційної організації, що продає солодощі, подумати над відповідністю його атрибутів продукції;

2) виокремити основні PR-заходи будь-якої відомої світової чи української комерційної організації, що продає алкоголь, виявити закономірності та подумати над їх причинами.

Оцінювання:

5 балів за якісну теоретичну підготовку та 8 балів за повноцінно виконані  завдання.

 

ІІ модуль (12 годин):

 

Заняття 7-8.

Тема 4. Інструментарій формування іміджу організації

(4 години)

1. Позиціонування та дистанціювання.

2. Маніпулювання та міфологізація.

3. Емоціоналізація та метафоризація.

4. Формат.

5. Вербалізація та візуалізація.

6. Деталізація та актуалізація інформації.

7. Опитування громадської думки.

Починати роботу над опрацюванням теоретичних питань слід з таких джерел:

1. Барна Н. Імідж як міфологічний архетип : філософсько-естетичний аналіз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.filosof.com.ua/ Jornel/M_69/Barna.pdf.

2. Бугрим В. Іміджологія/Іміджмейкінг : Навчальний посібник / В. Бугрим. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 250 с. 

3. Зражевська Н. Комунікаційні технології : курс лекцій / Н. Зражевська. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 224 с.

4. Основные инструменты имиджелогии [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://pr-on-line.livejournal.com/7354.html.

5. Панасюк А. Формирование имиджа : Стратегия, психотехники, психотехнологии / А. Панасюк. – М. : Омега-Л, 2007. – 266 с.

6. Почепцов Г. Имиджелогия / Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2007. – 704 с.

7. Почепцов Г. Паблик рилейшинз для профессионалов / Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2005. – 624 с.

8. Примак Т.  Паблік рилейшинз у бізнесі : навчальний посібник / Т. Примак. –  К. : КНЕУ, 2006. – С. 107-115 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ubooks.com.ua/books/00049/inx47.php.

9. Примак Т.  Стратегії позиціонування у теорії маркетингу / Т. Примак // Маркетинг і менеджмент організацій. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_ 1_13_20.pdf.

10. Стефанчук У. Політична міфотворчість як різновид маніпулювання масовою свідомістю / У. Стефанчук // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку – 2006 . – Випуск 17 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7876/1/27.pdf.

11. Шавкун І., Дибчинська Я. Формування іміджу організації : навчальний посібник [для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Менеджмент"] / І. Шавкун, Я. Дибчинська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 111 с.

Завдання:

Дібрати вдалі та невдалі приклади використання кожного інструмента.

Оцінювання:

5 балів за якісну теоретичну підготовку та 4 бали за повноцінно виконане  завдання.

 

Заняття 9-10.

Тема 5. Ефективна взаємодія із ЗМК

(4 години)

1. Стратегія і тактика використання ЗМІ в іміджуванні комерційної структури.

2. Функції та завдання фахівця в роботі з каналами ЗМІ.

3. Медіа-програми, організація роботи корпоративного прес-центру, прес-служби.

4. Прес-заходи: організація та проведення.

5. Письмова комунікація з медіа (контрольовані та неконтрольовані організацією PR-матеріали з формування її іміджу).

6. Іміджева комунікація у соціальних медіа.

Починати роботу над опрацюванням теоретичних питань слід з таких джерел:

1. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві : психологія, технології, техніка наблік рилейшнз / В. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу :  http://studentbooks.com.ua/content/view/1028/42.

2. Дерев'янко О., Ковтун Т. Медіарилейшинз : ефективність взаємодії PR та ЗМІ / О. Дерев'янко // Інформаційне суспільство. – 2015. – Випуск 22. – С. 21-27.

3. Иванова К. Копирайтинг : секреты составления рекламных и PR-текстов / К. Иванова. – СПб : Питер, 2010. – 176 с.

4. Кондрико А., Кондратенко Ю. Засоби формування іміджу підприємства на сторінках регіонального періодичного видання / А. Кондрико // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 134-138.

5. Практичний посібник для працівників
комунікаційних структур в органах влади. Частина 1 // Інститут масової
інформації [Електронний ресурс]. Режим
доступу : http://imi.org.ua/advices/praktichniy-posibnik-dlya-pratsivnikiv-komunikatsiynih-struktur-v-organah-vladi-chastina-1.

6. Прес-служби [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ifreestore.net/4016.

7. Примак Т.  Паблік рилейшинз у бізнесі : навчальний посібник / Т. Примак. –  К. : КНЕУ, 2006. – С. 107-115 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ubooks.com.ua/books/00049/inx43.php.

8. Promedia consulting [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://pro-media.com.ua

9. Складові позитивного іміджу громадської організації [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.gurt.org.ua/articles/41090.

10. Шульга М. Система соціальних медіа у процесі інтегрування в маркетингові комунікації / М. Шульга [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://naub.org.ua/?p=1245.

Завдання:

Розробити медіа-кіт (прес-кіт) на будь-яку факультетську подію – пакет документів для представників ЗМІ, що містить кілька видів матеріалів, корисних для журналістів: прес-реліз, бек-граундер, факт-листи, фотографії, відео тощо.

Оцінювання:

5 балів за якісну теоретичну підготовку та 8 балів за повноцінно виконане  завдання.

 

Заняття 11-12.

Тема 5. Традиційні та новітні прийоми іміджування у видавничому бізнесі

(4 години)

Завдання:

У результаті опрацювання одного із запропонованих джерел літератури (вибір узгодити з групою) підготувати змістовну доповідь з теми практичного заняття; знайти ще 5 корисних та адекватних темі джерел інформації.

1. Бейверсток Е. Як продавати книги / Е. Бейверсток. – Х. : Каравелла, 2002. – 551 с.

2. Білінський В. Контроль маркетингової діяльності у видавництвах: методичні аспекти / В. Білінський // Поліграфія і видавнича справа. – 2006. – № 2 (44). – С. 74-80 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/44/14.pdf.

3. Булах Т. Реклама у видавничій справі : начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Булах. – Х. : Харківська державна академія культури, 2011. – 224 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.rclis.org/19192/1/advertising.pdf.

4. Володарчик, Я. Маркетинг у видавничій справі: фантазія чи реальність? / Я. Володарчик. – Львів : Кальварія, 2000. – 240 с.

5. Комаров Е. Эффективное издательство. Менеджмент и маркетинг в издательской деятельности: Учебно-методическое пособие для системы повышения квалификации / Н. Маковеев, Е. Комаров. – М. : Логос : Московский государственный университет печати, 2000. – 240 с.

6. Копистинська І. Рекламно-інформаційна політика українських видавництв у перше десятиліття незалежності / І. Копистинська // Український інформаційний простір. – 2014. – Число 2. – С. 93-100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk /2_1/ 14-Kopystynska.pdf.

7. Масловатий М. Цілі маркетингу: деякі шляхи їх досягнення у видавничо-поліграфічному комплексі / М. Масловатий // Палітра друку. –1998. – № 3. – С. 30-32.

8. Масловатий М. Основи маркетингу для видавничо-поліграфічного комплексу. Частина 1 / М. Масловатий.– Дніпропетровськ – Львів, 1996. – 64 с.

9. Мельник Ю. Аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи / Ю. Мельник, О. Драчук. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. –  № 1. – С. 96-101.

10. Семенова К., Сошинська Я. Ключові завдання розробки комплексу маркетингу для спеціалізованих видавництв / К. Семенова // Вісник КНУТД. – 2011. – № 2. – С. 64-67 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Natural/Vknutd/2011_2/64_67.pdf.

11. Судин А. Неоплачувані прийоми реклами у книжковій справі / А. Судин // Поліграфія і видавнича справа. – 2008. – №1. – С. 102–108.

12. Сухенко Д. PRo книги / Д. Сухенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.proreklamu.com/articles/public-relations/6572-pr.html.

13. Теремко В. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / В. Теремко. – К. : Академвидав, 2012. –  328 с.

14. Теремко В. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 272 с.

15. Теремко В. Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності та перспектив / В. Теремко // Книгобачення: український видавничий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knyhobachennia.com/?category=2&article=441.

Оцінювання:

8 балів за повноцінно виконане  завдання.

 

Заняття 13-16

Індивідуальне завдання

Розробити імідж нової видавничої структури, продумавши всі складові образу вашої організації та комплекс заходів, орієнтованих на його формування та підтримку протягом першого року діяльності. Підготувати презентацію проекту з візуалізацією основних положень.

 

Заняття 17

Залік

 

 


Остання зміна: Wednesday 21 August 2019 4:09 PM