Література

ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

1. Булах Т. Реклама у видавничій справі : начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Булах. – Х. : Харківська державна академія культури, 2011. – 224 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.rclis.org/19192/1/advertising.pdf.

2. Комаров Е. Эффективное издательство. Менеджмент и маркетинг в издательской деятельности : Учебно-методическое пособие для системы повышения квалификации / Н. Маковеев, Е. Комаров. – М. : Логос : Московский государственный университет печати, 2000. – 240 с.

3. Масловатий М. Основи маркетингу для видавничо-поліграфічного комплексу. Частина 1 / М. Масловатий. – Дніпропетровськ – Львів, 1996. – 64 с.

4. Почепцов Г. Имиджелогия / Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2007. – 704 с.

5. Теремко В. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 272 с.

6. Шавкун І., Дибчинська Я. Формування іміджу організації : навчальний посібник [для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Менеджмент"] / І. Шавкун, Я. Дибчинська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 111 с.

 

Додаткова:

1. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві : психологія, технології, техніка наблік рилейшнз / В. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://studentbooks.com.ua/content/view/1028/42.

2. Бейверсток Е. Як продавати книги / Е. Бейверсток. – Х. : Каравелла, 2002. – 551 с.

3. Білінський В. Контроль маркетингової діяльності у видавництвах: методичні аспекти / В. Білінський // Поліграфія і видавнича справа. – 2006. – № 2 (44). – С. 74-80 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/44/14.pdf.

4. Вергун Д. Соціокультурні контексти функціонування іміджу / Д. Вергун // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – С. 38-40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://apfs.in.ua/v6_2015/11.pdf.

5. Володарчик, Я. Маркетинг у видавничій справі: фантазія чи реальність? / Я. Володарчик. – Львів : Кальварія, 2000. – 240 с.

6. Горчакова В. Имиджелогия. Теория и практика : учебное пособие для студентов вузов / В. Горчакова. – М. : ЮНИТА-ДАНА, 2012. – 335 с.

7. Дерев'янко О., Ковтун Т. Медіарилейшинз : ефективність взаємодії PR та ЗМІ / О. Дерев'янко // Інформаційне суспільство. – 2015. – Випуск 22. – С. 21-27.

8. Дмитренко М. Імідж як базова категорія корпоративної культури / М. Дмитренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2014. – № 56. – С. 162-171 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/ znpgvzdia_ 2014_56_19.pdf.

9. Зражевська Н. Комунікаційні технології : курс лекцій / Н. Зражевська. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 224 с.

10. Иванова К. Копирайтинг : секреты составления рекламных и PR-текстов / К. Иванова. – СПб : Питер, 2010. – 176 с.

11. Кондрико А., Кондратенко Ю. Засоби формування іміджу підприємства на сторінках регіонального періодичного видання / А. Кондрико // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 134-138.

12. Копистинська І. Рекламно-інформаційна політика українських видавництв у перше десятиліття незалежності / І. Копистинська // Український інформаційний простір. – 2014. – Число 2. – С. 93-100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk /2_1/ 14-Kopystynska.pdf.

13. Костюк Г., Сторожук В. Формування позитивного іміджу підприємства / Г. Костюк // Вісник КНУДТ. – 2014. – № 1. – С. 176-181 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knutd.edu.ua/publications/pdf/ Visnyk/2014-1/176-181.pdf.

14. Масловатий М. Цілі маркетингу: деякі шляхи їх досягнення у видавничо-поліграфічному комплексі / М. Масловатий // Палітра друку. –1998. – № 3. – С. 30-32.

15. Мельник Ю. Аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи / Ю. Мельник, О. Драчук. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – С. 96-101.

16. Ромат Е. Позиционирование как маркетинговая технология / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2005. – № 5-6. – С. 26-31.

17. 10. Семенова К., Сошинська Я. Ключові завдання розробки комплексу маркетингу для спеціалізованих видавництв / К. Семенова // Вісник КНУТД. – 2011. – № 2. – С. 64-67 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Natural/Vknutd/2011_2/64_67.pdf.

18. Семенчук Т., Гера О. Сучасна модель формування іміджу організації / Семенчук Т. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія. Економічні науки. – 2014. – Випуск 7. – Частина. 3. – С. 178-181 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/ economic_07/156.pdf.

19. Судин А. Неоплачувані прийоми реклами у книжковій справі / А. Судин // Поліграфія і видавнича справа. – 2008. – №1. – С. 102–108.

20. Татаринова Н. О понятии «имидж» и его отличии от сходных с ним понятий «образ», «репутация», «стереотип» / Н. Татаринова // Филологические науки. Серия «Вопросы теории и практики». – 2009. –              № 2. – С. 252–255.

21. Теребус О. PR у системі масових комунікацій / О. Теребус // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2010. – Розділ ІІ. Журналістика. – № 21. – С. 188-191 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4016/3/Terebus. pdf.

22. Теремко В. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / В. Теремко. – К. : Академвидав, 2012. –  328 с.

23. Харитонова В., Бабакіна А. Веб-сайт як динамічна складова формування іміджу шляхом відповідності константам фірмового стилю / В. Харитонова // Системний аналіз та інформаційні технології у науках про природу та суспільство. – 2012. – № 1-2. – С. 170-175 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/19737/1/C3_07_ Kharitonova.pdf.

24. Химич І. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І. Химич // Економічна наука. Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 59-61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/9_2009/20.pdf.

 

Інформаційні ресурси

1. Бондаренко С., Ліфар К. Імідж організації : сутність, зміст та основні етапи формування / С. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knutd.edu.ua/publications/pdf/TD/2014-2/Bondarenko2015060410.pdf.

2. Глухенька Н. Значення засобів PR для створення корпоративного іміджу / Н. Глухенька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/gluhenka-n-v-znachennya-zasobiv-pr-dlya-stvorennya-korporativnogo-imidzhu/

3. Дуднєва Ю. Структура та фактори формування внутрішнього іміджу організації / Ю. Дуднєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний%20прогрес%20та%20ефективність%20виробництва/2010/7/Dydneva.pdf.

4. Ефективна рекламна діяльність: як зробити своє ім'я відомим [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mipmagazine.com.ua.

5. Корпоративний імідж в системі культурного сценарію діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nebotan.info/corporative/ image.php.

6. Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади. Частина 1 // Інститут масової інформації [електронний ресурс]. – режим доступу : http://imi.org.ua/advices/praktichniy-posibnik-dlya-pratsivnikiv-komunikatsiynih-struktur-v-organah-vladi-chastina-1.

7. Прес-служби [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ifreestore.net/4016.

8. Promedia consulting [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pro-media.com.ua

9. Складові позитивного іміджу громадської організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gurt.org.ua/articles/41090.

10. Спичева Д. Феномен имиджа в современных научных исследованиях / Д. Спичева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // pr.tsu.ru/articles/139.

11. Сухенко Д. PRo книги / Д. Сухенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.proreklamu.com/articles/public-relations/6572-pr.html.

12. Теремко В. Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності та перспектив / В. Теремко // Книгобачення: український видавничий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knyhobachennia.com/?category=2&article=441.

13. Шульга М. Система соціальних медіа у процесі інтегрування в маркетингові комунікації / М. Шульга [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naub.org.ua/?p=1245.

 


Остання зміна: Wednesday 21 August 2019 4:09 PM