Плани практичних занять

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

І модуль

ЗАНЯТТЯ 1-2.

Тема 1. Діловий етикет сучасного світу

1. Визначення та історична ретроспектива поняття "етикет".

2. Система принципів та правил сучасного ділового етикету.

3. Правила власне українського етикету.

4. Функції ділового етикету.

5. Зовнішній вигляд та одяг

6. Етикет ділових подарунків.

7. Візитні картки як засіб ділового спілкування.

 Література

1. Дебольский М. Психология делового общения / М. Дебольский. –  М. : МАУП, 1998. – 244 с.

2. Кубрак О. Етика дiлового та повсякденного спiлкування : навчальний посiбник з етикету для студентiв / О. Кубрак. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2002. – 288 с.

3. Палеха Ю. Дiлова етика : навчально-методичний посiбник / Ю. Палеха. – К. : Вид–во Європ. ун-ту, 2002. – 180 с.

4. Узерина М. Этика делового общения : учебное пособие / М. Узерина. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 72 с.

5. Филиппов А. Психология и этика деловых отношений : учебно-методическое пособие / А. Филиппов.  – М. : АЭП, 1996. – 119 с.

6. Холопова Т., Лебедева М. Протокол и этикет для деловых людей / Т. Холопова. – М. : ИНФРА, 1998. – 178 с.

7. Чмут Т., Чайка Г. Етика дiлового спiлкування : навч. посiб. / Т. Чмут. – К. : Вiкар, 2003. – 223 с.

8. Шейнов В. Психология и этика делового контакта / В. Шейнов. – Минск : АЛАМФЕЯ, 1997. – 384 с.

9. Ягер Д. Деловой этикет : как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Д. Ягер. – М. : Наука, 2000. – 241 с.

Завдання для самостійної роботи

Розробити та презентувати проект власної ділової візитної картки (класичної або креативної), дотримуючись міжнародних стандартів.

 

ЗАНЯТТЯ 3-4.

Тема 2. Ділове спілкування: бесіда та переговори

1. Правила використання засобів опосередкованого зв'язку.

1.1 Етикет телефонної розмови як вияв культури сучасної людини.

1.2 Ділова комунікація в мережі Інтернет.

2. Організація ділової бесіди.

3. Презентація як  засіб обміну і поширення ділової інформації.

4. Правила проведення ділових переговорів. Стратегія вдалих переговорів.

5. Гарвардський проект з переговорів. Компоненти теорії переговорів (комунікативна складова, аналіз існуючих інтересів, використання об’єктивних критеріїв).

 Література

1. Дебольский М. Психология делового общения / М. Дебольский. – М. : МАУП, 1998. – 244 с.

2. Кубрак О. Етика дiлового та повсякденного спiлкування : навчальний посiбник з етикету для студентiв / О. Кубрак. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2002. – 288 с.

3. Палеха Ю. Дiлова етика : навчально-методичний посiбник / Ю. Палеха. – К. : Вид–во Європ. ун-ту, 2002. – 180 с.

4. Узерина М. Этика делового общения : учебное пособие / М. Узерина. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 72 с.

5. Филиппов А. Психология и этика деловых отношений : учебно-методическое пособие / А. Филиппов.  – М. : АЭП, 1996. – 119 с.

6. Холопова Т., Лебедева М. Протокол и этикет для деловых людей /                          Т. Холопова. – М. : ИНФРА, 1998. – 178 с.

7. Чмут Т., Чайка Г. Етика дiлового спiлкування : навч. посiб. / Т. Чмут. – К. : Вiкар, 2003. – 223 с.

8. Шейнов В. Психология и этика делового контакта / В. Шейнов. – Минск : АЛАМФЕЯ, 1997. – 384 с.

9. Ягер Д. Деловой этикет : как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Д. Ягер. – М. : Наука, 2000. – 241 с.

 Завдання для самостійної роботи

Поділившись на групи, розробити проект підготовки презентації книжкової продукції конкретного автора чи видавництва (на Ваш вибір).

 ЗАНЯТТЯ № 5-6

Тема 3. Психологія спілкування

1. Сучасні теорії психології особистості. Самооцінка особистості.

2. Соціальна психологія. Соціальні групи.

3. Сучасні теорії міжособових стосунків.

4. Психологічна культура спілкування.

5. Міжособистісний простір.

6. Ділова культура керівника.

 Література

1. Грузинська І. Культура спілкування керівника на державній службі як основний чинник ефективного управління колективом / І. Грузинська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=448.

 2. Поняття та загальна характеристика впливу у міжособистісній взаємодії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://metodkabinet.in.ua/sociologiya/Cocialna-psihologiya-osobistosti-i-spilkuvannya/ponyattya-ta-zagalna-harakteristika-vplivu-u-mijosobistisniy-vzayemodiyi.

3. Прищак М., Мацко М. Психологія / М. Прищак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/ 3prishak_psihologiya_ch1/131.html.

4. Проблема лідерства та керівництва. Типи лідерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/7prishak_ osnovy_psiholog_pedagogiki_zaochforma/r1-9.html.

5. Руденко Л. Міжособистісні стосунки як чинник соціального становлення особистості / Л. Руденко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/7600/1/%D0%A1%D1%82%20%D0%A3% D0%9A%D0%A3.pdf.

6. Соціальні типи особистості в діловому спілкуванні. Сучасні теорії міжособових стосунків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://helpiks.org/8-30270.html.

7. Сучасні теорії психології особистості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/7prishak_osnovy_psiholog_ pedagogiki_zaochforma/r1-2.html.

8. Тарасова Т. Психологічна культура особистості як актуальний виклик сьогодення / Т. Тарасова

Завдання для самостійної роботи

Виконати завдання за посиланням: https://web.posibnyky.vntu.edu. ua/icgn/7prishak_osnovy_psiholog_pedagogiki_zaochforma/r2-1.html. Проаналізувати результат.

 

ЗАНЯТТЯ 6-7.

Тема 4. Конфлікт у редакції: причини та способи подолання

1. Причини виникнення конфлікту.

2. Етапи керування і регулювання конфліктів.

3. Технології регулювання конфліктів.

4. Вирішення конфлікту: моделі, стилі, методи.

5. Врегулювання конфліктів за участю третьої сторони.

 Література

1. Дебольский М. Психология делового общения / М. Дебольский. – М. : МАУП, 1998. – 244 с.

2. Кубрак О. Етика дiлового та повсякденного спiлкування : навчальний посiбник з етикету для студентiв / О. Кубрак. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2002. – 288 с.

3. Палеха Ю. Дiлова етика : навчально-методичний посiбник / Ю. Палеха. – К. : Вид–во Європ. ун-ту, 2002. – 180 с.

4. Соціально-психологічий клімат соціальної групи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/7prishak_ osnovy_psiholog_pedagogiki_zaochforma/r1-9.html.

5. Узерина М. Этика делового общения : учебное пособие / М. Узерина. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 72 с.

6. Филиппов А. Психология и этика деловых отношений : учебно-методическое пособие / А. Филиппов.  – М. : АЭП, 1996. – 119 с.

7. Холопова Т., Лебедева М. Протокол и этикет для деловых людей / Т. Холопова. – М. : ИНФРА, 1998. – 178 с.

8. Чмут Т., Чайка Г. Етика дiлового спiлкування : навч. посiб. / Т. Чмут. – К. : Вiкар, 2003. – 223 с.

9. Шейнов В. Психология и этика делового контакта / В. Шейнов. – Минск : АЛАМФЕЯ, 1997. – 384 с.

10. Ягер Д. Деловой этикет : как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Д. Ягер. – М. : Наука, 2000. – 241 с.

 Завдання для самостійної роботи

Проілюструвати життєвими прикладами використання відомих Вам технологій регулювання конфліктів.

 

ІІ модуль

ЗАНЯТТЯ 8-9.

Тема 5. Особливості невербального та вербального етикет

1. Оптико-кінетичний тип спілкування.

2.  Паралінгвістична комунікація.

3.  Екстралінгвістика.

4.  Просторово-часова взаємодія.

5.  Конституційний тип спілкування.

6. Етикетні правила для мовця/слухача. Культура слухання. Методи активного слухання.

 тура

1. Дебольский М. Психология делового общения / М. Дебольский. - М. : МАУП, 1998. – 244 с.

2. Кубрак О. Етика дiлового та повсякденного спiлкування : навчальний посiбник з етикету для студентiв / О. Кубрак. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2002. – 288 с.

3. Палеха Ю. Дiлова етика : навчально-методичний посiбник / Ю. Палеха. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 180 с.

4. Узерина М. Этика делового общения : учебное пособие / М. Узерина. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 72 с.

5. Филиппов А. Психология и этика деловых отношений : учебно-методическое пособие / А. Филиппов.  – М. : АЭП, 1996. – 119 с.

6. Холопова Т., Лебедева М. Протокол и этикет для деловых людей / Т. Холопова. – М. : ИНФРА, 1998. – 178 с.

7. Чмут Т., Чайка Г. Етика дiлового спiлкування : навч. посiб. / Т. Чмут. – К. : Вiкар, 2003. – 223 с.

8. Шейнов В. Психология и этика делового контакта / В. Шейнов. – Минск : АЛАМФЕЯ, 1997. – 384 с.

9. Ягер Д. Деловой этикет : как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Д. Ягер. – М. : Наука, 2000. – 241 с.

 Завдання для самостійної роботи

Систематизувати засоби невербального етикету (всі типи, наведені у плані) одногрупниці/ка т для презентації на парі. Прізвища та імені називати не можна, група має вгадати за вашим описом цю особу.

 ЗАНЯТТЯ № 10

Тема 6. Професіоналізм. Компетентність як показник професіоналізму

 1. Поняття про професіоналізм

2. Показники ефективності професіональної діяльності:

             2.1. процесуальні показники;

             2.2. результативні показники.

3. Професійна компетентність та її види

4. Професіограма 

 Література

1. Болотнікова І. Професіоналізм та професійна компетентність як складові психічної зрілості особистості / І. Болотникова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Psihologia/ 42691.doc.htm.

2. Деркач А. Критерії професійного "акме" у співвіднесенні з показниками професіоналізму та професійної компетентності / А. Деркач // Акмеологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://medbib.in.ua/kriterii-professionalnogo-akmev-sootnesenii.html.

3. Мартиненко С. Фахова компетентність: психолого-педагогічний аспект / С. Мартиненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=527.

4. Пляка Л. Професійна компетентність як фактор формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців / Л. Пляка, В. Тюріна: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції [«Молодіжна політика: проблеми і перспективи»], (Дрогобич, 15-16 травня 2009 р.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С.135 -137.

5. Тимошик М. Редакторські посади у видавництві: фахові вимоги та функціональні обов’язки / М. Тимошик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1665.

 Завдання для самостійної роботи

Опрацювавши відповідні вакансії в Інтернеті, розробити професіограму сучасного фахівця з видавничої справи та редагування.

 

ЗАНЯТТЯ 11-12.

Тема 7. Редакторська та видавнича етика

1. Різновиди редакторської праці, зважаючи на службову роль працівника засобу масової комунікації.

2. Складові налагодження успішного редакційного процесу.

3. Відповідальність як головний чинник успішної роботи.

4. Основи діалогу в редакції. Принципи співпраці.

5. Принципи успішної трансформації конфліктів. Ухвалюємо рішення. Згода. Врахування інтересів сторін.

6. Редакція як творчий колектив.

7. Основні засади редакторської позиції.

8. Форми реалізації редакторської позиції.

9. Редакційна політика та її особливості.

10. Самоцензура: сутність і вияви.

 

Література

1. Бережко-Камінська Ю. Творча складова редакторської діяльності у структурі функціонування видавничого бізнесу / Ю. Бережко-Камінська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/ 754.

2. Карпенко В. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика / В. Карпенко. – К. : Університет «Україна», 2007. – 330 с.

3. Оленглоу А.-М. Роль редактора в соблюдении этики научных публикаций / А.-М. Оленглоу // Научная периодика : проблемы и решения. – 2012. – № 6 (12)  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka. ru/article/n/rol-redaktora-v-soblyudenii-etiki-nauchnyh-publikatsiy.

4. Столяренко Л. Психология делового общения и управления / Л. Столяренко. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 416 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zipsites.ru/psy/psylib/info.php?p=2350.

5. Суть та побудова комунікативного середовища редактора [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.net/8_15891_sut-ta-budova-komunikativnogo-seredovishcha-redaktora.html.

6. Теремко В. Основі засади видавничого бізнесу : навчальний посібник / В. Теремко. – К. : Альма-матер, 2010. – 136 с.

7.  Ягер Д. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Д. Ягер. – М. : Наука, 2000. – 241 с.

 Завдання для самостійної роботи

Письмово визначити та презентувати особливості редакторської етики однієї з баз практики.


Остання зміна: Wednesday 16 January 2019 11:31 AM