Самостійна робота

теми

Завдання

Література

Форма

контролю

Тема 1.

Професійні мораль та етика журналіста, видавця, редактора

 

3 години

 

Виписати по 7-10 визначень понять «етика» та «мораль»; запропонувати своє універсальне визначення кожного з понять

1. Карпенко В. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: підручник / В. Карпенко. – К. : Університет «Україна», 2007. –              330 с.

2. Малахов В. Етика: курс лекцій /              В. Малахов. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 214 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.oa.edu.ua/files/funds/ vudavnutstvo/Etyka_Malakhov.pdf.

3. Чмут Т., Чайка Г. Етика дiлового спiлкування: навч. посiб. / Т. Чмут. – К. : Вiкар, 2003. – 223 с.

4. Палеха Ю. Дiлова етика: навчально-методичний посiбник / Ю. Палеха. – К. : Вид–во Європ. ун-ту, 2002. – 180 с.

5. Узерина М. Этика делового общения : учебное пособие / М. Узерина. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 72 с. та ін.

перевірка завдань і знань в усній формі

Тема 2. Етичний кодекс українського журналіста

 

3 години

 

Письмово дібрати приклади порушень кожної норми Етичного кодексу українського журналіста

1. Іванов В. Журналістська етика : підруч. / В. Іванов, В. Сердюк. − 3-тє вид., випр. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – 223 с.

2. Кодекс етики українського журналіста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cje.org.ua/codecs.

3. Кодекс професійної етики українського журналіста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cje.org.ua/codecs/43.

4. Комісія з журналістської етики: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cje.org.ua.

5. Кузнецова О. Професійна етика журналістів : посіб. / О. Кузнецова. − 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : ПАЇС, 2007. – 246 с.

6. Приступенко Т. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. пос. /  Т. Приступенко. – К. : Ін-т журналістики, 2004. – 375 с.

перевірка завдань і знань в усній формі

Тема 3. Аналіз міжнародних етичних документів

 

3 години

 

Укласти перелік щонайменше з 15 міжнародних етичних документів

Пошук літератури здійснюється самостійно

перевірка завдань і знань в усній формі

Тема 4. Редакторська та видавнича етика

 

6 години

 

Створити презентацію, що наочно та креативно демонструватиме основні принципи редакторської етики

1. Карпенко В. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: підручник / В. Карпенко. – К. : Університет «Україна», 2007. –              330 с.

2. Теремко В. Основі засади видавничого бізнесу: навчальний посібник /                       В. Теремко. – К. : Альма-матер, 2010. – 136 с.

3. Бережко-Камінська Ю. Творча складова редакторської діяльності у структурі функціонування видавничого бізнесу /  Ю. Бережко-Камінська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/754.

4. Суть та побудова комунікативного середовища редактора [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.net/8_15891_sut-ta-budova-komunikativnogo-seredovishcha-redaktora.html.

перевірка завдань і знань в усній формі

Тема 5. Етикет як невід'ємна частина людського життя

 

2 години

 

Розробити проект власної ділової візитної картки, дотримуючись загальноприйнятих норм та стандартів

1. Кубрак О. Етика дiлового та повсякденного спiлкування: навчальний посiбник з етикету для студентiв /                 О. Кубрак. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2002. – 288 с.

2. Чмут Т., Чайка Г. Етика дiлового спiлкування: навч. посiб. / Т. Чмут. – К. : Вiкар, 2003. – 223 с.

3. Палеха Ю. Дiлова етика: навчально-методичний посiбник / Ю. Палеха. – К. : Вид–во Європ. ун-ту, 2002. – 180 с.

4. Узерина М. Этика делового общения : учебное пособие / М. Узерина. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 72 с.

5. Холопова Т., Лебедева М. Протокол и этикет для деловых людей /                          Т. Холопова. – М.: ИНФРА, 1998. – 178 с.

перевірка завдань і знань в усній формі

Тема 6. Ділове спілкування: бесіда та переговори

 

2 години

 

Укласти основні правила оформлення презентації як засобу обміну та поширення інформації

1. Кубрак О. Етика дiлового та повсякденного спiлкування: навчальний посiбник з етикету для студентiв / О. Кубрак. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2002. – 288 с.

2. Чмут Т., Чайка Г. Етика дiлового спiлкування: навч. посiб. / Т. Чмут. – К. : Вiкар, 2003. – 223 с.

3. Палеха Ю. Дiлова етика: навчально-методичний посiбник / Ю. Палеха. – К. : Вид–во Європ. ун-ту, 2002. – 180 с.

4. Узерина М. Этика делового общения : учебное пособие / М. Узерина. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 72 с.

5. Шейнов В. Психология и этика делового контакта / В. Шейнов. – Минск : АЛАМФЕЯ, 1997. – 384 с.

6. Ягер Д. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Д. Ягер. – М. : Наука, 2000. – 241 с.

перевірка завдань і знань в усній формі

Тема 7. Поняття про імідж

 

2 години

 

Проаналізувати імідж однієї відомої особи (на вибір студента)

Пошук джерел здійснюється самостійно

перевірка завдань і знань в усній формі

Тема 8. Конфлікт: причини та способи подолання

 

2 години

 

Проілюструвати прикладами технології регулювання конфліктів

1. Дебольский М. Психология делового общения / М. Дебольский. – М. : МАУП, 1998. – 244 с.

2. Филиппов А. Психология и этика деловых отношений: учебно-методическое пособие / А. Филиппов.  – М. : АЭП, 1996. – 119 с.

3. Шейнов В. Психология и этика делового контакта / В. Шейнов. – Минск : АЛАМФЕЯ, 1997. – 384 с.

 

перевірка завдань і знань в усній формі

Тема 9. Особливості вербального та невербального етикету

 

3 години

 

Укласти таблицю рекомендацій та заборон у діловій поведінці керівника

1. Филиппов А. Психология и этика деловых отношений: учебно-методическое пособие / А. Филиппов.  – М. : АЭП, 1996. – 119 с.

2. Холопова Т., Лебедева М. Протокол и этикет для деловых людей /                          Т. Холопова. – М.: ИНФРА, 1998. – 178 с.

3. Шейнов В. Психология и этика делового контакта / В. Шейнов. – Минск : АЛАМФЕЯ, 1997. – 384 с.

4. Ягер Д. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Д. Ягер. – М. : Наука, 2000. – 241 с.

перевірка завдань і знань в усній формі


Остання зміна: Tuesday 29 November 2016 8:35 AM