Принципи оцінювання

Критерії оцінювання та система накопичення балів.

Розподіл балів, які отримують студенти.

Шкала оцінювання

 

Поточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ

Залік

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

 

 

 

Модульна атестація

Модульна атестація

 

 

 

Т1

Т2

Т3

Т4

К.Р.

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

К.Р.

 

 

 

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

20

20

100

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою

ECTS
За шкалою

   університету

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 – 100

(відмінно)

5 (відмінно)

Зараховано

B

85 – 89

(дуже добре)

4 (добре)

C

75 – 84

(добре)

D

70 – 74

(задовільно)

3 (задовільно)

E

60 – 69

(достатньо)

FX

35 – 59

(незадовільно – з можливістю повторного складання)

2 (незадовільно)

Не зараховано

F

1 – 34

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

 


Остання зміна: Wednesday 25 January 2017 2:22 PM