короткий опис курсу

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями й методологічними засадами видавничої справи й редагування, основними відомостями про їх етапи розвитку, специфіку формування едитології в Україні; набуття студентами теоретичних і практичних навичок для роботи  редактором у сучасній видавничій структурі.

Завданнями курсу є ознайомлення студентів із:
-особливостями і тенденціями розвитку українського книговидання в контексті розвитку світової редакційно-видавничої справи;
-структурою і організацією роботи новітнього видавництва;
-основними етапами редакційно-видавничого процесу;
-особливостями проходження рукописів і версток;
-маркетингом і менеджментом у книговидавничій справі;
-загальною методикою роботи редактора з рукописом друкованого видання.

Студент повинен знати:

- основні тенденції розвитку видавничої справи в Україні і світі;

- законодавчу базу України щодо видавничої справи;

- типові структури видавництв та видавничих організацій в Україні і світі;

- типологію  видів видавничої продукції за головними критеріями;

- норми редагування різних видів видань;

- змістову та матеріальну структуру різних видів видавничої продукції. елементи службової частини видання;

- національні й міжнародні видавничі стандарти та правила їх застосування;

- фахові вимоги до представників редакторських професій і функціональні обов’язки працівників видавництв та редакцій;

- сферу застосування редакторських професій;

- особливості роботи редактора на всіх етапах редакційно-видавничого процесу;

- види редагування та особливості редакторської підготовки складових тексту;

- складові системи продажу друкованих видань у ринкових умовах;

- договірну систему у видавничій справі;

- типову структуру витрат на підготовку і випуск конкретного видання

уміти:

- застосовувати основні положення законодавчих актів щодо видавничої справи у практиці діяльності редактора, видавця;

- відрізняти типи сучасних видавництв та видавничих підрозділів;

- відрізняти різні види видавничої продукції;

- структурувати конкретне видання за змістовою, вступною та заключною частинами видання;

- визначити основні елементи матеріальної конструкції книжкового видання;

- формувати службову частину видання;

- вводити різними способами цитати в текст;

- редагувати різні види виданьОстання зміна: Thursday 26 January 2017 8:36 PM