Принципи оцінювання

8.         Види контролю і система накопичення балів

 

Студенти можуть отримати таку кількість балів:

30 балів – за засвоєння теоретичної бази (усна відповідь на питання плану практичного заняття, контрольне тестування за результатами вивчення кожного розділу та ін.);

30 балів – набуття практичних вмінь і навичок (завдання практичного змісту, що подаються до планів практичних занять);

20 балів – індивідуальне практичне завдання;

20 балів – залік.

 

Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування.

За ґрунтовну усну відповідь на занятті студент може отримати максимум 2 бали.

За кожне якісно виконане практичне завдання до плану – максимум 2 бали.

Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт оцінюється максимум у 3 бали.

 

 

Вид контрольного заходу / кількість контрольних заходів / кількість балів

Кількість контрольних заходів

Кількість балів за 1 захід

Усього балів

1

Підготовка та презентація одного з теоретичних питань плану заняття

15

2

30

2

Якісна підготовка практичного завдання до плану заняття

12

2

24

3

Контрольне тестування за результатами вивчення матеріалу Розділу І

1

3

3

4

Контрольне тестування за результатами вивчення матеріалу Розділу ІІ

1

3

3

5

Підсумковий контроль - залік

Індивідуальне практичне завдання

 

1

 

 

1

20

20

Усне опитування за вивченим матеріалом курсу

 

20

20

Усього

30

 

100


Last modified: Tuesday, 10 October 2017, 12:05 PM