Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи митної справи» є здобуття студентами теоретичних та практичних знань митної справи.

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі митної справи.

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ФК03. Здатність до діагностики стану митної діяльності.


Кредити: 3
Семестр: 223