Система накопичення балів

№ змістового модуля

Вид поточного контрольного заходу

Зміст поточного контрольного заходу

Критерії оцінювання

Усього балів

1

2

3

4

5

ЗМ 1.

 

 

Теоретичне завдання – тестування

Питання для підготовки:

Трансформація наукової парадигми щодо розуміння феномену глухоти. Медико-біологічна концепція глухоти: витоки; парадигма розуміння глухоти і глухої людини, роль слухового сприймання та ін. Соціокультурна концепція глухоти: вихідні експериментальні дослідження; зміни в політиці держав у справах меншин; державна політика в сфері спеціальної освіти глухих в контексті мовного питання; пошуки ефективних методів навчання дітей даної категорії. Значення діяльності громадських організацій для зміни поглядів на феномен глухоти в сучасних умовах.

Тестування передбачає надання відповідей на 6 запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється у 0,5 балів.

3

Практичне завдання –

написання есе на тему (обрати 1 з 2-х)

Теми на вибір: «Глухота як особиста та соціальна проблема», «Глухота людини як соціальний бар’єр»

Вимоги до виконання та оформлення:

авторський текст обсягом до 6-8 тис. знаків з пробілами. Текст виконаного завдання надсилається на відповідну сторінку у Moodle . Обов’язково – посилання на використані джерела.

https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10889

Максимальна кількість балів (7 балів) нараховується за такими критеріями:

своєчасність виконання (1 б.);

повнота розкриття теми (2 б.);

дотримання логіки викладу матеріалу (2 б.);

творчий підхід до розкриття теми(2 б.).

7

Усього за ЗМ 1 контр.

заходів

2

 

 

10

ЗМ 2.

Теоретичне завдання – тестування

Питання для підготовки:

Сурдопедагогіка як наука про виховання, навчання, освіту та корекцію недоліків розвитку людей з вадами слуху. Методи наукових досліджень. Актуальні проблеми сурдопедагогіки. Сурдопедагогіка як наука, її становлення і розвиток. Предмет сурдопедагогіки та її головні функції. Основні категорії сурдопедагогіки. Зв’язок сурдопедагогіки з іншими науками. Завдання сурдопедагогіки. Різноманітність течій зарубіжної та національної сурдопедагогіки.

Тестування передбачає надання відповідей на 6 запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється у 0,5 балів

3

 

Практичне завдання – розкрити сутність однієї з актуальних проблем сурдопедагогіку.

Підготувати доповідь на тему.

Вимоги до виконання та оформлення:

Доповідь з презентацією. Текст виконаного завдання надсилається на відповідну сторінку у Moodle . Обов’язково – посилання на використані джерела.

https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10889

Максимальна кількість балів нараховується за такими критеріями:

-       своєчасність виконання (1 б.);

-       доведення актуальності проблеми (2 б.);

-       творчий підхід до роботи (2 б.);

-       обґрунтування власного бачення проблеми (2б.)

 

7

Усього за ЗМ 2 контр.

заходів

2

 

 

10

ЗМ 3.

Теоретичне завдання – тестування

Питання для підготовки:

Дидактика школи слабочуючих. Педагогічний процес в школі слабочуючих. Зміст навчання. Методи, засоби і форми організації навчання слабочуючих. Система навчанню слабочуючих мові. Розвиток слухового сприймання слабочуючих. Професійно обумовлені вимоги до особистості сурдопедагога. Професійно-педагогічна направленість і педагогічне покликання вчителя. Роль сурдопедагога у гуманістичних педагогічних концепціях. Особистісний компонент. Загальна й особистісна культура. Позиція сурдопедагога. Професійно-ціннісні орієнтації сурдопедагога. Професійно-педагогічна направленість особистості вчителя. Професійно-ціннісні орієнтації. Ставлення до особистості учня з вадами слуху. Відношення до особистості сурдопедагога й до себе як педагога.

Тестування передбачає надання відповідей на 6 запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється у 0,5 балів

3

Практичне завдання – складання професійного портрету сучасного сурдо-педагога

Вимоги до виконання та оформлення: вільний стиль. До 4-х тис. слів. Виконане завдання надіслати на відповідну сторінку у Moodle . Обов’язково – посилання на використані джерела.

https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10889

 

Максимальна кількість балів нараховується за такими критеріями:

-       своєчасність виконання (1 б.);

-       розкриття актуальності (2 б.)

-       творчий підхід до виконання завдання (4 б.).

7

Усього за ЗМ 3 контр.

заходів

2

 

 

10

ЗМ 4.

Теоретичне завдання – усне опитування

Питання для підготовки:

Витоки одномовних, білінгвальних методик навчання. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху. Наукове визначення понять «жестовий білінгвізм», «жестово-словесна двомовність», «перша мова», «друга мова», «слухове сприймання», «звукопроведення» та ін. Досвід застосування методик навчання з різними категоріями осіб з порушеннями слуху. Перспективи білінгвальних методик навчання дітей глухих та зі зниженим слухом в Україні. Нормативно правовий статус національних жестових мов в Україні та світі. Створення та розвиток української жестової мови. Зміна статусу національної жестової мови як засобу спілкування та навчання дітей із порушеннями слуху.

Максимальна кількість балів нараховується за такими критеріями:

-   активність під час опитування (1 б.);

-   надання повних, ґрунтовних відповідей (1 б.);

-   творчий підхід у пошуку та наданні відповідей (1 б.).

3

 

Практичне завдання –

написання есе

Написання есе на тему (обрати одну з двох): «Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху»; «Перспективи білінгвальних методик навчання дітей глухих та зі зниженим слухом на сході України». До 5-ти тис. слів.

Виконане завдання надіслати на відповідну сторінку у Moodle. Обов’язково – посилання на використані джерела.

https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10889

 

 

Максимальна кількість балів нараховується за такими критеріями:

-       своєчасність виконання (1 б.);

-       глибина розкриття матеріалу (2 б.);

-       творчий підхід до проблеми (2 б.);

-       правильність оформлення відповідно до вимог (2 б.);

 

7

Усього за ЗМ 4 контр.

заходів

2

 

 

10

ЗМ 5.

 

Теоретичне завдання – тестування

Питання для підготовки:

Правові засади визнання української жестової мови як мови, як засобу навчання і спілкування нечуючих. Державна політика країни (основні законодавчі акти) стосовно питання визнання і закріплення державних гарантій щодо застосування УЖМ в освітній, соціальній сфері. Розвиток української жестової мови. Еволюція національних жестових мов та жестові мовні родини. Природне і кальковане жестове мовлення. Найменша смислова одиниця мови (жест, слово). Жестомовні особи, словесномовні особи. Етапність використання різних форм мовлення при вивченні навчального матеріалу. Структура і особливості української жестової мови. Загальна характеристика жестової мови як знакової комунікативної природної системи. Відмінності між жестовими і вербальними мовами. Поняття «жест». Складові жесту як мовної одиниці. Загальна характеристика видів та особливостей конфігурацій, локалізацій, якості руху. Значення немануального компоненту. Складові жесту як елементу жестикуляції.

Тестування передбачає надання відповідей на 6 запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється у 0,5 балів

3

Практичне завдання – вивчення української дактильної абетки. Вивчення і засвоєння жестів з тем: «Знайомство, «Родина», «Запитання»

Вивчення дактильної абетки та демонстрація вивченого через «називання» власного імені, статусу та ін.

Спілкування у межах заданих тем.

Максимальна кількість балів нараховується за такими критеріями:

-       своєчасність виконання (1 б.);

-       активність на практичному занятті (3 б.);

-       правильність використання жестів (3 б.).

 

7

Усього за ЗМ 5 контр.

заходів

2

 

 

10

ЗМ 6.

 

Теоретичне завдання – тестування

Питання для підготовки:

Українська словесна та жестова мови: компаративний аналіз. «Фонетика» української жестової мови: мануальний та не мануальний компоненти. Граматичні правила української жестової мови. Комунікативне занурення. «Перша мова», «друга мова». Перехід з однієї мови на іншу та переключення між різними мовними кодами. Принципи викладання УЖМ. Значення жесту (однозначне, багатозначне). Диференціювання даної одиниці від подібної візуально. Практика українського жестово-словесного перекладу. Українська дактильна абетка. Дактилювання та сприймання дактилю. Найуживаніша жестика української жестової мови. Освітні перекладачи. Базовий жест і синонімічний ряд. Еквівалентні значення. Додаткові значення. Порядок жестових одиниць у реченні. Види речень за метою висловлювань. Лінійний та одночасний виклад речення. Зайві та додаткові жести у реченні. Дактилологія як наука. Розвиток дактилології в різних країнах світу. Засади розвитку вітчизняної дактилології. Особливості дактильних абеток. Лінгвістичні особливості української дактилології. Правила дактилювання. Моделі опанування українською дактилологією.

Тестування передбачає надання відповідей на 6 запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється у 0,5 балів

3

Практичне завдання – вивчення і засвоєння жестів з тем:

«Побут», «Загальні поняття»; «Навчання», «Освіта».

Продовження вивчення жестової мови та спілкування в межах тем.

 

Максимальна кількість балів нараховується за такими критеріями:

-          своєчасність виконання (1 б.);

-          активність на практичному занятті (3 б.);

-          правильність використання жестів (3 б.).

 

7

Усього за ЗМ 6 контр.

заходів

2

 

 

10

Усього за змістові модулі контр.

заходів

12

 

 

60


Остання зміна: Saturday 19 February 2022 23:29 PM