Глибинні процеси глобалізації ставлять перед Україною нові виклики на шляху її інтеграції до світогосподарського простору. Останнім часом намітилась тенденція до все більшого залучення окремих національних регіонів до конкурентних відносин, що обумовлює актуальність досліджень зовнішньоекономічної діяльності не лише на рівні підприємств та держави, але й на рівні регіонів. Посилення процесів регіоналізації на основі поглиблення міжнародного поділу праці особливо інтенсивно проявляється у трансформаційний період розвитку економіки країни, що характерно для України.

Відсутність розуміння механізмів зовнішньоекономічної діяльності регіону позбавляє можливості регіональні органи влади застосовувати ефективні, вироблені світовою практикою регіонального розвитку, інструменти для підвищення конкурентоспроможності регіону в глобальному середовищі. В основу організації зовнішньоекономічної діяльності регіону в умовах глобалізації покладено знаходження певного балансу загальнонаціональних та регіональних інтересів, а також комерційних інтересів суб’єктів господарювання, розміщених на території регіонів, та побудова із урахуванням цього балансу активних зовнішньоекономічних зв’язків певної території.

Курс «Зовнішньоекономічна діяльність регіону» зорієнтований на формування у студента цілісного уявлення про систему зовнішньоекономічної діяльності регіону. У першому розділі розглядаються питання позиціювання регіону у системі зовнішньоекономічної політики країни, концептуальні засади конкурентоспроможності регіону, європейський досвід регіональної політики та регіональна політика України в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Значна частина курсу присвячена вивченню питань функціонального забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю регіону, де розглядаються інституційні механізми вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіону, а також можливості впровадження світового досвіду застосування цих механізмів в реаліях української економіки.


Кредити: 3