Структура за темами

 • Загальне

  «Основи створення власного бізнесу» -дисципліна вільного вибору

  студента циклу загальної (гуманітарної та загально-економічної)

  підготовки освітнього ступеня бакалавр.

  Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних і

  методичних знань та навичок щодо планування, формування, організації

  та ведення власного бізнесу в сучасних умовах. Тобто формування знань та

  навичок організації підприємницької діяльності фізичних та юридичних

  осіб, та супроводження здійснення їх господарської діяльності.

  Завдання дисципліни: вивчення принципів вибору певних видів

  господарської діяльності; вивчення суті та форм ведення бізнесу;

  оволодіння сучасними управлінськими підходами та застосування

  інноваційних досягнень в процесі ведення власного бізнесу; оволодіння

  сучасними інструментами прийняття ефективних управлінських рішень.

  Після засвоєння матеріалу студент повинен:

  ЗНАТИ:

  – сутність організації та здійснення підприємницької діяльності

  фізичними та юридичними особами;

  – понятійний та категорійний апарат щодо організації підприємницької

  діяльності;

  – сутність організації та здійснення підприємницької діяльності

  фізичними та юридичними особами;

  – основні організаційно-правові форми господарювання та види

  економічної діяльності в Україні;

  – сутність та основні принципи оподаткування підприємницької

  діяльності фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб в Україні;

  – загальні принципи організації облікового процесу на підприємствах

  різних форм та видів діяльності;

  – загальні принципи організації різних видів діяльності приватних

  підприємців та підприємств різних організаційно-правових форм.

  ВМІТИ:

  – здійснювати державну реєстрацію діяльності фізичної особи у якості

  підприємця та юридичної особи з вибором раціональної організаційно-

  правової форми ведення бізнесу;

  – визначати оптимальну систему обліку та оподаткування

  підприємницької діяльності;

  – формувати фінансовий план;

  – формувати організаційну структуру підприємства, планувати бізнес

  процеси на підприємстві;

  – здійснювати облікове супроводження підприємницької діяльності ;

  – визначати порядок взаємовідносин фізичних та юридичних осіб з

  контролюючими та іншими державними органами, а також зі своїми

  контрагентами.


  Інформація про викладача

  Викладач: к.е.н., доц. Тетяна Іванівна Батракова 

  Кафедра: фінансів, банківської справи та страхування

  Email: tanyabat16@gmail.com 

  Телефон: (061) 228-76-24 (кафедра);

  Мобільній 0676145805

  Інші засоби зв’язку: Moodle (форум курсу, приватні повідомлення)

 • Модуль 2. Організаційне забезпечення бізнесу, ризики та відповідальність