Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» є формування у студентів системи знань і навичок стосовно обґрунтування фінансових рішень у міжнародному середовищі з різним ступенем невизначеності та ризику.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» є засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів фінансових рішень, методичних підходів до аналізу та управління міжнародними фінансами; оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу, ідентифікації та оцінювання міжнародних валютних, кредитних, фондових та інших операцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: сутність та основи функціонування міжнародних фінансів; категоріальний апарат, який визначає суть процесів, що відбуваються у сфері міжнародних фінансів; особливості міжнародної фінансової політики; сутність та особливості функціонування ринкового механізму перерозподільних процесів у сфері міжнародних фінансів;  основні принципи функціонування міжнародних валютно-фінансових відносин;  сутність, виміри та форми прояву фінансової глобалізації; сутність, структуру, наслідки існування зовнішнього боргу; особливості функціонування та роль світових центрів; сутність і структуру світового фінансового ринку; сутність, значення та особливості функціонування міжнародного фондового ринку; сутність, значення та особливості функціонування міжнародного валютного ринку; сутність, значення та особливості функціонування міжнародного ринку банківських кредитів; сутність, значення та особливості функціонування міжнародного ринку похідних цінних паперів; сутність, значення та особливості функціонування міжнародного ринку дорогоцінних металів.

Вміти: аналізувати тенденції нагромадження та перерозподілу міжнародних фінансових ресурсів; розраховувати основні показники вимірювання зовнішнього боргу; визначати основні характеристики операцій з міжнародними фінансовими ресурсами та особливості їх організації; здійснювати міжнародні валютно-фінансові операції; визначити реальний курс однієї валюти по відношенню до іншої; обґрунтовано визначати оптимальні форми кредитування, фінансування реалізації фінансових рішень на міжнародних ринках;  визначати форвардний курс; розраховувати внутрішню вартість міжнародних похідних цінних паперів; розробляти та приймати фінансові рішення щодо операцій на міжнародних валютних, кредитних, фондових ринках; здійснювати аналіз та управління валютними, кредитними, інвестиційними потоками підприємств в сфері міжнародного бізнесу; визначати перспективи взаємодії національної економіки з міжнародними кредиторами;  приймати рішення під час здійснення операцій з міжнародними фінансовими активами.


Кредити: 3