Мета та завдання вивчення дисципліни - ознайомлення майбутніх фахівців
з науковими основами виробничої санітарії та гігієни праці, методикою визна-
чення класу умов праці, а також пільг та компенсацій за роботу у важких та
шкідливих умовах.
Предмет вивчення у дисципліні - умови праці на виробництві, їх гігієнічна
класифікація, а також атестація робочих місць за умовами праці та впрова-
дження її результатів для покращення стану виробничого середовища.
Кредити: 3