Система накопичення балів

Види контролю і система накопичення балів

 

Накопичення балів студентами відбувається у період вивчення дисципліни на підставі проведення викладачем двох основних видів контролю: поточного (перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу в обсязі певної теми чи окремого розділу) та підсумкового (перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу по завершенню курсу).

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю складає 60 балів, з яких:

-      30 – за теоретичні знання (доповіді на практичних заняттях, проходження поточного електронного тестування);

30 – за практичні вміння (розв’язання практичних ситуацій, виконання практико-орієнтованих завдань).

 

 

Поточне тестування та самостійна робота

Залік

Сума

 

40

 

100

Розділ 1

Розділ 2

30

30

Допуск до підсумкового контролю складає 35 балів

 

№ з/п

 

Вид контрольного заходу

Кількість контрольних

заходів

Кількість балів за

1 захід

Усього балів

1

Поточне тестування

3

5

15

2

Виконання та захист завдань до практичних занять

15

3

45

Підсумковий контроль – залік

 

6

Індивідуальне завдання

 

1

20

20

Контрольне    тестування    за                        вивченим матеріалом курсу

20

20

Усього:

 

 

100

 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання індивідуального завдання залежить від дотримання таких вимог:

-       своєчасність виконання навчальних завдань;

-       повний обсяг їх виконання;

-       якість виконання навчальних завдань;

-       самостійність виконання;

-       творчий підхід у виконанні завдань;

-       ініціативність у навчальній діяльності


Остання зміна: Monday 1 March 2021 08:41 AM