Питання до заліку

1.     Етика. Професійна етика. Складники професійної етики.

2.     Мораль. Професійна мораль. Функції моралі.

3.     Етичні цінності журналіста, видавця, редактора.

4.     Моральний вибір фахівця.

5.     Джерела професійної етики: поняття та види.

6.     Етичний кодекс українського журналіста.

7.     Свобода слова та висловлювань.

8.     Служіння інтересам суспільства.

9.     Повага до приватного життя.

10.   Неупереджене висвітлення судових процесів.

11.    Конфіденційність джерел інформації.

12.    Право громадськості на повну та об’єктивну інформацію.

13.    Відокремлення реклами від журналістських матеріалів.

14.    Спростування викривленої інформації.

15.    Законні методи отримання інформації.

16.    Заборона плагіату.

17.    Заборона дискримінації за будь-якими ознаками.

18.    Отримання журналістом матеріальної винагороди.

19.    Обережність при висвітленні питань, пов’язаних з дітьми.

20.    Аналіз міжнародних етичних документів.

21.    Декларація про основні принципи внеску ЗМІ в укріплення миру й міжнародного взаєморозуміння, у розвиток прав людини і в боротьбу проти расизму, апартеїду й підбурювання війни (1978).

22.    Софійська декларація (1997).

23.    Хартія свободи преси (1987).

24.    Професійний кодекс честі журналістів (1939).

25.    Різновиди редакторської праці в залежності від службової ролі працівника в засобі масової комунікації.

26.    Складові налагодження успішного редакційного процесу.

27.    Відповідальність як головний чинник доброї роботи.

28.    Основи діалогу в редакції. Принципи створення редакції на засадах співпраці.

29.    Принципи успішної трансформації конфліктів. Приймаємо рішення. Згода. Врахування інтересів сторін.

30.    Редакція як творчий колектив.

31.    Основні засади редакторської позиції.

32.    Форми реалізації редакторської позиції.

33.     Редакційна політика та її особливості.

34.     Самоцензура: сутність і вияви.

35.     Визначення та історична ретроспектива поняття «етикет».

36.     Система принципів сучасного ділового етикету.

37.      Функції ділового етикету.

38.      Загальна характеристика поняття «імідж».

39.      Ознаки іміджу професіонала.

40.      Візитні картки як засіб ділового спілкування.

41.      Етикет телефонної розмови.

42.      Організація ділової бесіди.

43.      Презентація як  засіб обміну і поширення ділової інформації.

44.      Правила проведення ділових переговорів.

45.       Гарвардський проект з переговорів: принципові переговори. Компоненти теорії переговорів.

46.       Стратегія вдалих переговорів.

47.       Історичні умови появи поняття «імідж».

48.       Визначення поняття  «імідж».

49.       Основні характеристики іміджу.

50.       Складові іміджу.

51.       Функції іміджу.

52.       Роль іміджу у становленні особистості.

53.       Мобільний етикет як вияв культури сучасної людини.

54.       Причини виникнення конфлікту.

55.       Етапи керування і регулювання конфліктів.

56.       Технології регулювання конфліктів.

57.       Вирішення конфлікту: моделі, стилі, методи.

58.       Врегулювання конфліктів за участю третьої сторони.

59.       Види етикету.

60.       Приватний та офіційний етикет.

61.       Етикетні правила для мовця/слухача.

62.       Культура слухання. Методи активного слухання.

63.       Невербальний етикет: етичність жестів і міміки.

64.       Діловий етикет керівника.

65.       Етикет ділових подарунків.


Остання зміна: Tuesday 29 November 2016 8:42 AM