Принципи оцінювання

Розподіл балів, які отримують студенти
Студенти денної/заочної форми може отримати таку кількість балів:
30 балів – за засвоєння теоретичної бази (тестові завдання за теоретичним матеріалом
практичного заняття, ведення опорного конспекту (та ін.);
30 балів – набуття практичних вмінь і навичок (завдання практичного змісту, що подаються до
планів на практичне заняття, написання самостійної роботи на занятті за темою);
20 балів – індивідуальне практичне завдання;
20 балів – екзамен.
Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування.
За усну відповідь на занятті студент може отримати максимум 2 бали.
- 2 бали ставиться, якщо студент: ґрунтовно і повно викладає матеріал; виявляє повне
розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці, наводить
необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно підібрані; викладає матеріал
послідовно й правильно з точки зору норм сучасної літературної мови; відповідь відзначається
багатством словникового запасу, точністю використання фактичного матеріалу. Загалом
допускається один недолік у змісті і один мовленнєвий недолік, одна граматична помилка;
–1,5 бала ставиться, якщо студент, висвітлюючи питання, дає відповідь, що задовольняє ті ж попередні вимоги, але допускає деякі помилки, які сам виправляє, та поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу й фактичному оформленні, а саме: зміст викладеного матеріалу в основному достовірний, але є деякі фактичні неточності; є незначні порушення у послідовності викладу думок; стиль відповіді відзначається достатньою виразністю. У цілому допускається не більше двох недоліків у змісті і не більше трьох мовленнєвих недоліків;
– 1 бал ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає фактичні неточності і помилки у формуванні відповіді; не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває труднощі під час добору прикладів; викладає матеріал непослідовно і допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Загалом допускається: не більше чотирьох недоліків у змісті та п’яти мовленнєвих недоліків; не більше чотирьох граматичних помилок;
– 0,5 бала ставиться, якщо студент не знає більшої частини вивченого матеріалу; допускає у формулюванні речень помилки, що спотворюють зміст відповіді; допускає багато фактичних неточностей; порушує послідовність викладу думок; має обмежений словниковий запас; часто трапляються випадки неправильного слововживання; не розуміє суті поставлених додаткових запитань
За доповнення та участь в обговоренні питань – максимум 1 бал.
- 1 бал ставиться, якщо доповнення є ґрунтовним, послідовним; відповідь відзначається багатством словникового запасу;
- 0,5 бала ставиться, якщо доповнення є поверховим, не досить повним; наявні незначні порушення у послідовності викладу думки.
Письмовий контроль у вигляді контрольних робіт оцінюється в максимум 5 балів: де
- 0,5 бала за одну правильну відповідь, поточне тестування за кожною темою – максимум 2
 балів (0, 2 бала за одну правильну відповідь).
При виставленні балів за поточний контроль оцінці підлягають: рівень засвоєння теоретичних
знань та практичних вмінь і навичок з тем, включених до змістових модулів; самостійне опрацювання тем; виконання практичних завдань до планів занять, підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів.
Індивідуальне практичне завдання студенти виконують самостійно під керівництвом викладача. Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Індивідуальне завдання подається у формі шпальти газети/журналу, на якій здійснено коректуру. Дослідження перевіряється на правильність використання коректурних знаків, наявність цікавих прикладів.
20 балів виставляється за застосування всіх знаків (для текстів, ілюстрацій). Роботу студенти повинні здати до 10 грудня. За порушення термінів знімаються 5 балів.
За екзамен студент може отримати 20 балів за перевірку теоретичних питань у вигляді тестів
(10 балів – 0,5 бал за одну правильну відповідь) і за виконання практичного завдання (10 балів за 5 завдань), що свідчить про практичне застосування теоретичних знань

Остання зміна: Thursday 26 January 2017 8:43 PM