Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (французька)» дає можливість сформувати практичні навички спілкування французькою мовою та передбачає досягнення студентами достатнього рівня комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, лінгвокраїнознавчих і краєзнавчих знань та мовленнєвих навичок. Значення курсу полягає в тому, що прагматичний аспект підготовки фахівця, який
володіє двома іноземними мовами, зумовлюється необхідністю суспільства в різних сферах його діяльності на сучасному етапі з урахуванням розширення міжнародних зв’язків, якісною зміною характеру стосунків, інтернаціоналізацією усіх аспектів сучасного і побутового життя.
 

Кредити: 4