ОПИС КУРСУ

В сучасних умовах гідне місце в професійному просторі посідає той, хто витримує професійну конкуренцію. Особливим попитом користуються фахівці, які володіють професійними практичними іншомовними комунікативними навичками в області іноземної філології, які володіють мовною, мовленнєвою та соціокультурною компетенцією. Імідж спеціалістів і попит на них підвищуються, якщо вони володіють не однією, а двома і трьома іноземними мовами.

Метою курсу є формування комунікативної компетенції, яка включає удосконалення навичок читання тексту вголос з правильною вимовою, інтонацією і членуванням речень, формування навичок монологічного і діалогічного непідготовленого мовлення на основі активно засвоєного лексичного, граматичного й фонетичного матеріалів, засвоєння лексичних одиниць на матеріалі текстів підручника, розмовних тем, текстів позааудиторного читання, посилення самостійної пошукової, творчої роботи з найбільш вагомими словниками та довідною літературою. Ця мета досягається шляхом комплексного, гармонійного навчання усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, мовлення, читання й письма.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецької)» в 3 та 4 семестрах є продовження роботи над автоматизацією навичок правильної вимови; розвиток і закріплення базових вмінь і навичок на основі нового лексичного матеріалу, враховуючи програму 1 курсу; розширення активного словника, що має розширити висловлювальні можливості студентів; вдосконалення вмінь студентів щодо ефективного читання тексту з підручника; формування навичок ознайомлюючого, вивчаючого і пошукового читання; формування навичок письма з метою підвищення ефективності письмової комунікації; актуалізація знань практичної граматики у ході побудови монологічного та діалогічного мовлення; навчання складанню розгорнутих монологічних висловів, діалогів і бесід на базі активно засвоєного лексичного, граматичного і фонетичного матеріалу.

Кредити ECTS - 5 кред.


Кредити: 5