Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології гідроелектростанцій» є сформувати у студентів знання про новітні інформаційні системи і технології, їх використання для вирішення практичних завдань інженера гідроенергетика, а також набуття навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується у практиці сучасного підприємства.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні технології гідроелектростанцій» є: знайомство майбутніх фахівців вищої кваліфікації із принципами роботи сучасних інформаційних систем в галузі гідроелектростанцій, їхньою структурою й класифікацією по різних ознаках; зі складом і методологією використання інформаційних технологій, їхніми видами й інструментарієм, які можуть успішно застосовуватися у технології гідроелектростанцій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні принципи та методи застосування сучасних інформаційних технологій у гідроенергетиці; механізми підвищення швидкості обробки та пошуку інформації; розподілення даних; доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування; класифікацію баз даних; технології підвищення надійності збереження інформації в комп'ютерних системах; типову структуру та інформаційні зв'язки сучасного підприємства.
вміти: застосовувати технології інформаційних та телекомунікаційних систем та засоби електронного документообігу; використовувати механізми підвищення швидкості обробки та пошуку інформації; розподілення даних, а також застосовувати отримані навички у подальшій професійній діяльності.
Кредити: 3