Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання гідротехнічних
об’єктів» є – опанувати методи оптимального проектування і розрахунку
елементів енергетичних систем промислових підприємств. З’ясувати місце
дисципліни у загальному обсязі знань з спеціальності та її взаємозв’язок із
загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами. Активізація і інтенсифікація
процесу навчання досягається використанням ТЗН, сучасних ЕОМ, розглядом
проблемних ситуацій.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Моделювання гідротехнічних
об’єктів» є: закріплення існуючих знань, на базі яких будуть отриманні
фундаментальні та прикладні знання для проектування та оптимізації
гідроенергетичних систем.
Кредити: 3