Структура за темами

 • Організаційно-економічні основи енергозбереження



  Метою викладання навчальної дисципліни «Організаційно-економічні основи енергозабезпечення та енергозбереження» є формування у майбутніх фахівців розуміння сутності енергетичного потенціалу, вміння управляти процесами енергозбереження та нормалізувати енергоспоживання; формування ефективного механізму управління інвестиційними проектами в енергетиці.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Організаційно-економічні основи енергозабезпечення та енергозбереження» є структуроване викладення систематизованих напрацювань та інформації щодо:

  -     основних понять, загальних положень та хронології розвитку енергетики;

  -     об’єктів та суб’єктів енергетики, їхні взаємозв’язки;

  -     особливостей процесів енергоспоживання, енергозабезпечення та енергозбереження;

  -     формування стратегій енергозабезпечення;

  -     організаційно-економічних методів управління енергозбереженням;

  -     інструментів стратегічного управління інноваційним розвитком енергосфери;

  -     перспектив та складнощів енергозабезпечення та енергозбереження.

   

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати: предмет і завдання дисципліни; місце і роль енергетики в економіці країни; поняття, склад, структуру енергетичного господарства країни, регіону, підприємства; сутність, способи виробництва та напрямки використання енергоресурсів; систему економіко-виробничих взаємовідносин, пов’язаних із видобутком, збагаченням, транспортуванням та споживанням енергоресурсів, а також генерацією енергії, її розподілом і споживанням; сутність та необхідність проведення еколого-економічної оцінки ефективності функціонування енергетики; перспективні напрямки альтернативної енергетики.

  вміти: аналізувати взаємозв’язок енергетичної та економічної ефективності на рівнях держави, регіонів та підприємств; оперувати складовими енергоефективної політики; обирати ефективні важелі впливу управлінського регулювання у відповідності з різними напрямками економіко-енергетичної політики на рівні держави, регіону, підприємства; самостійно виконувати економічні розрахунки частки вартості енергоресурсів в собівартості енергетики та будувати логічні схеми з її оптимізації; моделювати та укладати проекти з енергозбереження, енергозаощадження та нарощування енергоефективності на рівні держави, регіону, підприємства.

  Згідно з вимогами освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання (компетентностей):

  загальні (універсальні):

  -     володіння знаннями щодо основних форм економічних відносин у сфері енергетики;

  -     здатність враховувати потреби в енергоресурсах та енергозабезпеченніпостачальників і споживачів на ринку енергетики;

  -     володіння законодавчою і нормативною базою енергетики;

  -     вміння розраховувати енергетичну ефективність країни, регіону, підприємства;

  -     здатність застосовувати основні напрямки з енергозбереження та енергоефективності.

  спеціальні (фахові):

  -     здатність аналізувати та оцінювати економічне, конкурентне, правове середовище й інфраструктуру енергетики та енергоресурсів;

  -     вміння визначати економічну, екологічну та соціальну значущість і ефективність екологізації енергетики;

  -     здатність вимірювати та оцінювати собівартість в енергетиці, а також планувати і реалізовувати заходи з її мінімізації;

  -     здатність обґрунтовувати і обчислювати еколого-економічну оцінку ефективності процесів енергогенерації та енергоспоживання з метою визначення напрямків модернізації та диверсифікації таких процесів;

  -     вміння прогнозувати подальші напрямки розвитку світової і вітчизняної енергетики, а також майбутні стани енергоринку.

  Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Організаційно-економічні основи енергозабезпечення та енергозбереження» має міждисциплінарний характер та інтегрує в собі знання з багатьох дисциплін. Основні розділи курсу є логічним продовженням таких дисциплін як «Економіка енергетики», «Модернізація та диверсифікація енергоресурсів», «Економіка підприємства», «Екологічне підприємництво», «Економіка землекористування», Фундаментальні знання отримані під час викладення курсу «Організаційно-економічні основи енергозабезпечення та енергозбереження» дають можливість студентам успішно засвоїти такі курси як «Екопродукція та екотехнології», «Менеджмент природних ресурсів», «Основи екобізнесу» та інші.


 • Ресурси підприємств ЖКГ. Технологічне енергозбереження

  • Енергетичний менеджмент. Енергетичний аудит

   • Індивідуальне завдання

    • Підсумковий контроль