Література

Рекомендована література

Основна:

1.      Кульбіда С.В. Кінетичні особливості української жестової мови (на прикладі конфігурації . Ч. 2. С. Кульбіда. Жестівник української жестової мови : навчальний посібник. Київ , 2017. 38 с.

2.      Фомічова Л.І. Сурдопедагогіка : хрестоматія. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. 1, 2 тт.

3.      Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. реком. МОНУ. Суми : Університетська книга, 2008. 224 с.

4.      Засенко В.В., Кульбіда С.В. Дактилологія. Енциклопедія сучасної України. Т. 7. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. С.496. URL :  http://lib.iitta.gov.ua/711107/

5.      Іванюшева Н.В., Кульбіда С.В. Українська жестова абетка. Київ : Педагогіка, 2005. 64 с.

6.      Кульбіда С.В. Українська дактилологія : наук.-метод. посібник. Київ : Пед. думка, 2007. 256 с.

Додаткова:

1.      Данілавічютє Е. А., Литовченко С. В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі : навчально-методичний посібник / за ред. А. А. Колупаєвої. Київ : Видавнича група «А.С.К.», 2012. 360 с.

2.      Журавльова А.Є. Домашня логопедія без проблем : книга для батьків, які хочуть самі навчити дитину правильно вимовляти звуки. Харків : Видавничий дім «Школа», 2006. 112 с.

3.      Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 248 с.

4.      Спеціальна педагогіка : понятійно-термінологічний словник / за ред. акад. В. І. Бондаря. Луганськ : Альма-матер. 2003. 436 с.

5.      Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии : учебное пособие. Москва : Международная педагогическая академия, 1994. 215 с.

6.      Зборовська Н.А. Особливості соціальної ситуації розвитку та мовної компетентності учнів з порушеннями слуху/ Н.А.Зборовська //Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 2014.  Вип. 6. С. 60–66.

7.      Кульбіда С.В. Категорія імені в українській жестові мові. Теоретичне та методичне забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами : зб. наук. праць. Вип. 8. Славянськ: Донбаський держ. пед. університет, 2018. С. 125–139.

8.      Nassrallah, F., Tang, K., Whittingham, J., Sun, H. D., & Fitzpatrick, E. M.. Auditory, Social, and Behavioral Skills of Children With Unilateral/Mild Hearing Loss. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2020. 25(2), 167-177.

9.      Lillo-Martin, D. C., Gale, E., & Pichler, D. C. Family ASL: An Early Start to Equitable Education for Deaf Children. Topics in Early Childhood Special Education, 2021. 14 (1). 11-12.

Інформаційні ресурси

1.      Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». Розвиваємо інклюзивну школу разом: партнерство між інклюзивними та спеціальними навчальними закладами. URL: http://www.ussf.kiev.ua/completedproject/5/

2.      Кульбіда С. В. Правила дактилювання. С. В. Кульбіда . Дефектологія. 2006. № 1. С. 39-41. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua

3.      Кульбіда С.В. Дотримання мовленнєвої норми при опануванні дактилем нечуючими учнями. С. Кульбіда.-Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху та інтелекту / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. К.: Тов. „Поліпром”; 2007. URL : http://lib.iitta.gov.ua/710490/

4.      Сурдопедагогіка (виховання і навчання глухих, слабочуючих, пізньооглохлих). URL : http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=93960


Остання зміна: Saturday 19 February 2022 23:29 PM