Мета викладення навчальної дисципліни полягає у розробці та реалізації уявлення про фізіологічні механізми впливу засобів фізичної реабілітації на організм людини; про показання та протипоказання проведення фізичної реабілітації, про методику застосування фізичної реабілітації при розповсюджених захворюваннях і травмах

Кредити: 3

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна майстерність» є створення умов для активізації процесу становлення культури професійної праці та умілості майбутнього фахівця на основі творчої самореалізації у професійній діяльності, які будуть ефективними в даній виробничій ситуації; формування загальних та фахових компетентностей майбутнього фахівця.

Завдання:

- формування у студентів потреб професійного розвитку;

- усвідомлення студентами творчого характеру професійної діяльності, психофізіологічних закономірностей професійної діяльності, її цілісної структури, мети, специфіки, рівнів професійної майстерності учителя, суб’єктних засад педагогічної діяльності, вимог до професійно-значущих якостей майбутнього фахівця;

- формування у студентів гуманної позиції, розуміння мети і завдань власної професійної майстерності;

- оволодіння механізмами творчої самореалізації у професійній майстерності, професійного самовдосконалення; набуття знань та практичних умінь організації професійної діяльності як розвиваючої взаємодії, спрямованої на творення особистості студентів;

- ознайомлення з новаторським професійним досвідом;

- розвиток культури мислення, мови, мімічної та пантомімічної виразності, професійної техніки та ораторського мистецтва, майстерності професійного спілкування.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- технології та прийоми, які забезпечують розвиток особистості студента;

- шляхи розвитку якостей майбутнього фахівця;

- технологію самоорганізації професійної діяльності;

- умови ефективності професійного мовлення майбутнього фахівця;

- шляхи вдосконалення внутрішньої та зовнішньої техніки фахівця;

- особливості, функції, види, структура професійного спілкування.

 

вміти:

- розв’язувати професійні задачі;

- керувати своїм психічним самопочуттям;

- обирати оптимальну стратегію взаємодії у професійному спілкуванні;

- використовувати особистісний потенціал, індивідуальність в процесі професійної взаємодії.

 

 


Кредити: 4

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення та обгрунтування застосування засобів фізичної реабілітації у лікарняний та після лікарняний періоди у осіб з новоутвореннями для поліпшення їх фізичного, функціонального, психоемоційного стану та якості життя.  

Кредити: 3