Структура за темами

 • Інформація про дисципліну

  Мета вивчення дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» надати студентам необхідний обсяг знань про основи та специфіку функціонування сучасного міжнародного бізнесу, особливості аналітичних підходів у вивченні зовнішньоекономічного середовища і формуванні стратегії поведінки підприємства на зарубіжних ринках.

  Основні завдання курсу: розуміння особливостей міжнародного бізнесу; ідентифікація зовгішнього середовища міжнародних компаній; аналітичних підходів у  формуванні стратегії поведінки підприємства на зарубіжних ринках; аналіз питань управління якістю на мікрорівні в основних галузях міжнародного бізнесу; характеристика процесу управління соціальною відповідальністю в компаніях, що здійснюють господарські операції на міжнародному рівні; оцінка ефективності функціонування міжнародних підприємств основних галузей бізнесу; визначення перспектив розвитку основних галузей міжнародного бізнесу.

  Змістовий модуль 1.  Теоретичні категорії та принципи міжнародного бізнесуЗмістовий модуль 2. Організація міжнародного бізнесу.

  Рекомендована література

  1.                Международный бизнес : Стратегия альянсов / М.А. Бобина, М.В. Грачев / Академия народного хозяйства при правительстве РФ. – М. : Дело, 2006. – 240 с.

  2.                Международный менеджмент : Учебник для вузов / С.Э. Пивоваров, Л.С. Тарасевич. – 4-е изд. – М.; СПб. и др. : Питер, 2008. – 720 с.

  3.                Міжнародний бізнес : українська бізнес-енциклопедія / Л. А. Віднійчук-Вірван, Н. В. Вірван / Мін-во освіти і науки України. – Чернівці : Наші книги, 2008.  – 376 с.

  4.                Международный бизнес. Учебно-методический комплекс : Учеб.пособие для вузов / Под общ.ред. В.И. Черенкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 576 с.

  5.                Мировая экономика и международный бизнес : Учебник для вузов / Под общ. ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. – 5-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2008. – 688 с.


 • Графік консультацій

  УВАГА! УВАГА! УВАГА!

  Шановні студенти, набору на вибірковий курс "Основи міжнародного бізнесу" 2019-2020 н.р. (економісти, іноз.філ, менеджм, істор, журналісти та ін.)!!!! 

  В субботу 09.11.19 року буде 4 пари з 8.00 до 14.15 в аудиторії 36, 1 корпус.

  З 09.11.19 р. по 12.11.19 р. необхідно пройти атестацію № 1 (30 балів)  та № 2 (30 балів) для отримання заліку або допуску до заліку.

  Для атестації № 1 необхідно прочитати:

  Конспект лекцій "Основи міжнародного бізнесу" Венгерська Н.С. 

  Тема 1. Загальна характеристика міжнародного бізнесу

  Тема 2. Міжнародне середовище бізнесу

  Для атестації № 2  необхідно прочитати:

  Тема 3. Роль культури в міжнародному бізнесі

  Тема 4. Етика і соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі

  Тема 5. Міжнародний стратегічний менеджмент

  Консультація у разі виникнення якихось питань  відбудеться в понеділок 11.25 аудиторія 119, 5 корпус.  

  Залік відбудеться 16.11.2019 року в аудиторії 36, 1 корпус. На заліку будуть тестові завдання на папері (40 балів). 

  На залік необхідно прочитати конспект лекцій або підручник Р. Гріффін :

  1. Конспект лекцій "Основи міжнародного бізнесу" Венгерська Н.С. 

  Тема 1. Загальна характеристика міжнародного бізнесу

  Тема 2. Міжнародне середовище бізнесу

  Тема 3. Роль культури в міжнародному бізнесі

  Тема 4. Етика і соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі

  Тема 5. Міжнародний стратегічний менеджмент

  Тема 6. Аналіз закордонних ринків і стратегії проникнення

  Тема 8. Міжнародне управління людськими ресурсами

  2. Підручник "Міжнародний бізнес" Р. Гріффін. 

  Глави № 1,3,4,5,11,12,20.

 • Контрольний модуль 1

  • Теоретичний матеріал
  • Практичний матеріал
  • Поточний контроль
 • Контрольний модуль 2

   • Теоретичний матеріал
   • Практичний матеріал
   • Поточний контроль
 • Індивідуальне завдання

  УВАГА! УВАГА! УВАГА!

  Шановні студенти, набору на вибірковий курс "Основи міжнародного бізнесу" 2019-2020 н.р. (економісти, іноз.філ, менеджм, істор, журналісти та ін.) у ВАС НЕМАЄ ІДЗ в цьому семестрі! 


  У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО вказати: ІДЗ, ПІБ студента, група, напрям підготовки, факультет,

  Наприклад: ІДЗ, Матросенко О.В., гр. 3523, економічна кібернетика, економічний ф-т.


  • Підсумкова атестація

   Для отримання заліку необхідно виконати наступні завдання:

   Завдання

   Бали

   Завдання 1

   10

   Завдання 2

   10

   Завдання 3

   5

   Завдання 4

   5

   Завдання 5

   10

   Завдання 6

   5

   Завдання 7 (участь у дискусіях на лекції)

   15

   Залік (тести в аудиторії)

   20

   Атестація № 1 MOODLE

   10

   Атестація № 2 MOODLE

   10

   Всього

   100


   Завдання можна надсилати на  електронну пошту nataljavengerskaja@gmail.com

   У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО вказати: Завдання №, ПІБ студента, група, напрям підготовки, факультет,

   Наприклад: Завдання № 7, Матросенко О.В., гр. 3523, економічна кібернетика, економічний ф-т.