Структура за темами

 • Пояснювальна записка

  Початкове технічне моделювання — це перші кроки дитини до піз­нання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.

  Програма гуртка початкового технічного моделювання розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (6-10 років). Програма передбачає навчання дітей в групах початкового та основного рівнів про­тягом 3 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий рівень — 1-й рік — 144 гол, 2-й — 216 год (відповідно 4 та 6 год на тиждень); основини рівень — 216 год (6 год на тиждень).

  Кількісний склад навчальної групи — 12-15 учнів.

  Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі до початкового технічного моделювання.

  Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

  пізнавальної: засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, най­простішими технологічними процесами, елементарною електротехнікою, графічною грамотністю, технічним моделюванням, конструюванням і ди­зайном;

  практичної: формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іг­рашок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знан­ня на практиці;

  творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдан­ня; формування стійкого інтересу до технічної творчості, потреби у твор­чій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

  соціальної: виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, культури праці, формування по­зитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати в колективі.

  Програма гуртка спрямована па формування в учнів системного мис­лення, вміння бачити зв'язок технічної творчості з предметами шкільно­го курсу. У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти в галузях «Математика», «Технології». «Мистецтво», «Людина і світ». Програма включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики, розкриваються питання історії, мистецтва та суспільствознавства.

  Важлива роль надається графічній підготовці, формуванню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань.

  Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу.

  Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчан­ня. У процесі організації навчально-виховного циклу застосовуються як традиційні технології навчання та виховання, так й елементи інноваційних технологій (формування творчої особистості, колективного творчого виховання та ін.).

  На заняттях гуртка використовуються різноманітні методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди та ін.), репродуктивні (відтворювальні) та проб­лемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частко­во-пошукові) тощо. Перевага надається інтерактивним й ігровим мето­дам. Під час заняття використовуються дидактичні ігри: настільно-дру­ковані, словесні, ігри-подорожі, сюжетно-рольові ігри, ігри-змагання та інші.

  Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роз-датковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання.

  Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференці­ації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я вихо­ванців.

  За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивіду­ального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

  Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин, змагань і підсумкових виставок.

  Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інте­ресів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

  Розподіл годин за темами — орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка, враховуючи підготовку дітей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

   


 • Тема 1. Вступ

  Загальні правила безпеки праці. Правила поведінки в навчальному кабінеті, закладі. Правила дорожнього руху.

  Практична робота. Виготовлення з паперу, картону та інших мате­ріалів поробок на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки дітей.


 • Тема 2. Поняття про матеріали та інструменти

         Загальні поняття про матеріали та інструменти, які використовують­ся на заняттях гуртка. Їхній перелік і призначення (пластилін, папір, тон­кий картон,тканина, природні матеріали, клей, ніж, ножиці, шило, бурав­чик, голка, лінійка, пензлі, олівці та ін.). Організація робочого місця, пра­вила санітарії, гігієни й безпечної роботи.

         Елементарні поняття про папір, його виробництво, застосування, властивості. Демонстрація зразків паперу різних видів, порівняння їх за товщиною, кольором, міцністю, щільністю та ін.

         Ознайомлення з основними інструментами й приладдям для роботи з папером і картоном. Правила безпеки при роботі з ножицями. Правила та прийоми складання, згинання, різання, склеювання паперу і картону.

         Поняття про оригамі. Елементарні прийоми виготовлення поробок технікою оригамі.

  Практична робота. Виготовлення закладинок (котеня, цуценя, клоун та ін.), поробок з елементами гофрування (гаманець, сумочка), на основі складеного навпіл аркушу паперу (левеня, жабка, ведмедик, слон) техні­кою оригамі (літак, стріла, пароплав, човник, дзьоб птаха, лебідь, ґава). 


 • Тема 3. Початкові графічні знання та вміння

         Ознайомлення з основними креслярськими інструментами (олівець, лі­нійка, косинець). 

         Поняття про лінії (прямі, ламані, криві) й відрізки. Лінії креслення.

         Знайомство з умовними позначеннями лінії згину, лінії видимого кон­туру, лінії надрізування, прорізування, відрізування, місця нанесення клею.

         Поняття про симетрію, симетричні фігури, вісь симетрії.

         Симетричне вирізування.

         Витинанки. Основні прийоми виготовлення витинанок.

  Практична робота. Виготовлення поробок на основі розгортки ко­робочки (скринька, причеп, колиска, стіл та ін.). Проведення дослідів із дзеркалом, визначення симетричних фігур і фігур симетричних одна од­ній. Виготовлення поробок із використанням симетричного вирізування (метелик, квіти, сніжинка, гойдалка, літачок). Виготовлення найпростіших витинанок.


 • Тема 4. Елементарні технічні й технологічні поняття

         Елементарні поняття про технологічні процеси в побуті і на вироб­ництві. Ознайомлення за допомогою наочних посібників (плакати, стенди, діючі моделі, фільми та ін.) та літератури (журнали, газети, книжки та ін.) з технічною діяльністю людини.

         Поняття про шаблони, трафарети. Способи та прийоми роботи з ними. Вимірювання за допомогою лінійки. Економне та раціональне використання матеріалів.

  Практична робота. Виготовлення іграшок зі смужок паперу за зразком (зайченя, ведмедик, порося, миша) і власним задумом.


 • Тема 5. Елементарні геометричні поняття

         Загальні дані про геометричні фігури: прямокутник, квадрат, коло, половина кола, трикутник. Геометричні форми у повсякденному житті.

         Поняття про контур і силует. Порівняння форми оточуючих предме­тів, технічних об'єктів із формою геометричних фігур. Прийоми вирізуван­ня геометричних фігур. Робота з геометричним конструктором.

  Практична робота. Виготовлення «чарівних» окулярів із круглими, прямокутними, квадратними та трикутними лінзами. Проведення гри «Чарівні окуляри». Виготовлення геометричного конструктора. Складання з елементів геометричного конструктора силуетів технічних об'єктів (лі­так, вертоліт, ракета, вантажні автомобілі, пароплав, будинки). Виготов­лення аплікацій із геометричних фігур за зразком (гусениця, жабка, мавпа, каченя) та власним задумом.


 • Тема 6. Конструювання з плоских деталей

         Поняття про конструювання з плоских деталей. Види з'єднань плоских деталей між собою (нероз'ємне, роз'ємне, рухоме). Способи нероз'ємного з'єднання плоских деталей. Роз'ємне з'єднання деталей за допомогою щі­линного замка.

         Поняття про рухоме з'єднання плоских деталей. Шарнірні з'єднання. Види з'єднувального матеріалу (м'який дріт, нитки, паперові заклепки, пластмасові трубочки та ін.). Правила безпечної роботи з інструментами. Способи виготовлення поробок із рухомими плоскими деталями.

   

  Практична робота. Виготовлення моделей із використанням щі­линного замка (ракета, якір та ін). Виготовлення іграшок на нитковій тязі (ведмедик, цуцик, зайченя), нескладних іграшок із використанням важіль­ного механізму (ведмідь, заєць, вовк, лисичка та ін.).


 • Тема 7. Конструювання з готових об'ємних форм

        Елементарні поняття про геометричні тіла: куб, паралелепіпед, ци­ліндр, конус, куля.

        Поняття про конструювання з готових об'ємних форм.

        Основні прийоми виготовлення об'ємних поробок із сірникових коро­бок, упаковок з-під харчових продуктів, косметичних і мийних засобів, ліків, інших товарів. Виготовлення додаткових деталей. Оздоблення гото­вих виробів.

  Практична робота. Виготовлення з готових об'ємних форм моделей легкового та вантажного автомобілів, автобуса, літака, кораблика, меблів для лялькової кімнати, дитячого потягу, підставки для пензлів, олівців і ручок, фігурок тварин і казкових героїв, різноманітних будиночків.


 • Тема 8. Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів

         Прийоми і способи виготовлення сувенірів та іграшок із різних матері­алів (пластилін, папір, тканина, природний матеріал). Способи з'єднання деталей (за допомогою клею, ниток, заклепок із дроту, інших деталей з'єд­нання). Способи і прийоми оздоблювальних робіт, художнього оформлення виробів. Правила безпечної роботи з інструментами під час виготовлення сувенірів.

  Практична робота. Виготовлення листівок (технікою аплікації, колажу, мозаїки), віконних картинок, виробів із яєчної шкаралупи, компо­зицій та орнаментів із рослин, поробок із природного матеріалу (каштанів, жолудів, шишок тощо), пластиліну (глини), тканини.