Структура за темами

 • Організаційно-економічні механізми управління раціональним природокористуванням

  1111

  Метою викладання навчальної дисципліни «Організаційно-економічні механізми забезпечення раціональним природокористуванням» є надання майбутнім фахівцям високого рівня знань в сфері організаційно-економічного, техніко-технологічного та управлінського механізмів раціоналізації природокористування; моделюванні раціональних еколого-економічних та економіко-виробничих систем; розробки заходів з раціоналізації використання невідтворюваних природних ресурсів в розрізі загальної концепції сталого розвитку.

  Головними завданнями курсу є:

  ·        засвоїти цілі, задачі, принципи, методи та форми раціонального природокористування у розрізі загального сталого розвитку;

  ·        виявити сутність специфічних проблем, пов’язаних з оптимізацією та раціоналізацією природокористування в сучасних умовах;

  ·        вміти аналізувати стан природокористування країни, регіону, підприємства та прогнозувати їхній подальший розвиток і пропонувати шляхи раціоналізації.

  Предметом дисципліни є відносини суб’єктів організаційно-економічного механізму, що виникають в процесі їх діяльності.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати: предмет і завдання дисципліни; місце і роль організаційно-економічного механізму в управлінні раціональним природокористуванням; сутність та напрямки використання інструментів забезпечення раціонального природокористування в країні; перспективні напрямки при використанні правильно сформованого організаційно-економічного механізму.

  вміти: використовувати методи управління якістю ресурсів довкілля; оцінювати збитки та ризики, які можуть виникнути у процесі природокористування; розраховувати показники оцінки економічної ефективності природокористування на регіональному, національному рівнях та підприємствах.

  Згідно з вимогами освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання (компетентностей):

  загальні (універсальні):

  -               вміння визначати економічну оцінку окремих видів природних ресурсів;

  -               застосовування показників економічної оцінки природних ресурсів при розрахунках ефективності природоохоронних заходів і формуванні платежів за їх використання;

  -               здатність розкривати основні підходи до економічної оцінки збитку;

  -               вміння користуватися існуючими методиками та рекомендаціями по розрахунках економічних збитків;

  -               здатність виконувати розрахунки з оцінки економічного збитку у відповідності з методиками;

  -               вміння вибирати оптимальний варіант розрахунку ефективності проведення природоохоронних заходів, обґрунтовувати альтернативність здійснення різних видів природоохоронної діяльності;

  -               здатність розраховувати економічний ефект від проведення природоохоронного заходу і окремі його складові (економічний результат, витрати, збитки).

  спеціальні (фахові):

  -               вміння досліджувати економічні аспекти взаємодії суспільства і природи;

  -               здатність аналізувати сучасні протиріччя між потребами соціально-економічного розвитку і можливостями екосистем;

  -               здійснювати аналіз спроможності ринкової системи забезпечити ефективне розміщення ресурсів довкілля;

  -               вміння включати ресурси довкілля в цінову систему на основі визначення економічної цінності компонентів довкілля;

  -               здійснювати обґрунтування важелів для коригування неефективності ринку при використанні екологічних благ;

  -               вміння розробляти методології і методики економічного обґрунтування оптимальних напрямів соціально-економічного розвитку з врахуванням екологічних обмежень;

  -               здатність шукати шляхи підвищення еколого-економічної ефективності народного господарства.

  Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Організаційно-економічні механізми забезпечення раціональним природокористуванням» присвячений розширенню та поглибленню базових понять економічної науки, та опануванню їх в розрізі оптимізації та раціоналізації споживання невідновлюваних природних ресурсів в Україні та світі. Даний курс тісно пов’язаний з такими дисциплінами, як «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Екологічна безпека», «Економічна безпека», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Економіка природокористування», «Економіка землекористування».


 • Тема 1

  • Тема 2