Метою викладання навчальної дисципліни «Основи екобізнесу» є засвоєння студентами основних положень стратегії та тактики здійснення бізнесу в сфері екології та природокористування, отримання ними уявлень про роль та місце екобізнесу в загальній системі господарської діяльності людини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи екобізнесу» є систематизоване викладення логічно взаємоповязаних матеріалів щодо:

·        основних понять, загальних положень та історії розвитку екобізнесу;

·        методичних та практичних рекомендацій щодо оцінки ринку в екобізнесі;

·        можливостей екобізнесу;

·        економічної, фінансової, нормативно-правової, організаційно-управлінської основ екологічного бізнесу;

·        перспектив розвитку вітчизняного та зарубіжного екологічного бізнесу;

·        особливостей формування та перспектив розвитку ринку екологічних послуг, природних ресурсів, виробничих обєктів;

·        перспектив використання можливостей екобізнесу;

·        оцінки ефективності екологічного бізнесу.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теорії розвитку екологічного бізнесу, об’єктивні закони і принципи його формування; форми економічних відносин у сфері екобізнесу; основний інструментарій екобізнесу; систему взаємовідносин у виробництві, розподілі, обміні та споживанні екологічних товарів, послуг, природних ресурсів, що вийшли за межі національних господарств; причини утворення конкурентних переваг на різних типах товарних ринків екологічної продукції;

вміти: аналізувати та оцінювати економічне, політично-правове середовище й інфраструктуру торгівлі екологічними товарами, послугами, природними ресурсами; порівнювати систему методів економічного механізму управління екобізнесом в Україні та розвинених країнах; виявляти позитивний досвід інших країн; обґрунтовувати і обчислювати розмір негативних зовнішніх ефектів від здійснення екологічного бізнесу у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.


Кредити: 3