Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна товарна політика» є формування теоретичних знань та практичних навичок маркетингового планування продукту, оптимізації товарної політики та розроблення товарів та послуг ринкової новизни на міждержавному, міжнародному та світовому рівні.

 

Основні завдання курсу – вивчення теорії товарної політики організацій на зовнішніх ринках, набуття умінь і навичок визначення конкурентоспроможності та місця товару на ринку, підвищення ефективності управління плануванням та розробленням продукту, упаковки, товарної марки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  сутність, зміст та завдання міжнародної товарної політики 

-  класифікацію товарів та послуг, технологію проведення маркетингових досліджень, методику вибору цільового ринку, планування продукту і розроблення нового товару 

-  види ідентифікації продукції, місце та роль упаковки в системі продукту; 

        вміти: 

-  аналізувати рівень цін в системі ринкових характеристик товару; 

-  володіти методиками оцінки якості продукції та рівня її конкурентоздатності; 

-  оцінювати стан формування внутрішнього та зовнішнього попиту на ринку окремого товару та послуги;

-  визначати етап життєвого циклу товару з урахуванням зовнішніх чинників впливу; 

-  працювати із законодавчою базою України з питань, що вивчаються дисципліною. 


Кредити: 3